Projekt nowelizacji PZP w nowej, rozszerzonej wersji z 22.9.2020 r.

W trakcie prac legislacyjnych znajduje się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmienianych w projekcie (w wersji z 22.9.2020 r.) ustaw jest PZP, która wchodzi w życie 1.1.2021 r. W stosunku do poprzedniego projektu nowelizacji PZP, zakres przewidywanych zmian jest znacznie szerszy, choć część z nich ma w niezbędnym zakresie charakter doprecyzowujący lub porządkujący uchwalone przepisy. 

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w sprawie 50 proc. kosztów dla twórców

W interpretacji ogólnej Minister Finansów określił warunki stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Odniósł się też do naliczania podwyższonych kosztów w praktyce. Ma to duże znaczenie dla wielu branż, a szczególnie specjalistów IT czy pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

W nowym projekcie zmian do ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych znalazły się m.in. zmiany w zakresie cen transferowych dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Proponuje się wejście zmian w życie od 1.1.2021 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń

W toku prac legislacyjnych jest projekt aktu wykonawczego do art. 128 ust. 6 do PZP, tj. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Objęcie CIT spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce

Przeniesienie obowiązku podatkowego na spółki komandytowe stanowi jedną z najważniejszych zmian zaproponowanych przez resort finansów w ramach pakietu zmian dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt nowelizacji przepisów autorstwa Ministerstwa Finansów dość niespodziewanie zmienia sytuację wszystkich tych przedsiębiorców, którzy wybrali taką formę działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia dotyczący komunikacji elektronicznej według PZP

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt aktu wykonawczego do art. 70 PZP tj. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Rozsądne zapewnienie bezpieczeństwa – co powinni wiedzieć CISO?

Oskarżenie przez FBI byłego dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji firmy Uber o ukrywanie naruszenia danych odbiło się szerokim echem w środowisku zajmującym się bezpieczeństwem. Ilustruje to poziom wrażliwości, jaki przywiązuje się do osób posiadających w firmie zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych.

Projekt rozporządzenia dotyczący wyłonienia członków KIO

W toku uzgodnień rządowych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków KIO.

Projekt rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania odwoławczego przed KIO

W toku uzgodnień rządowych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Stanowi on wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 576 PZP i przewiduje się, że wejdzie w życie tak jak PZP, czyli 1.1.2021 r.

Przedsiębiorcy dostaną zwrot nadpłaconych marcu, kwietniu i maju składek ZUS

Zostały uwzględnione postulaty przedsiębiorców w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku istnienia tzw. nadpłaty w ZUS.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych