Ponownie, tym razem na mocy dodanego art. 6a ust. 1 KoronawirusU nie stosuje się przepisów ZamPublU do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wprawdzie przepis art. 6a ust. 1 KoronawirusU ma brzmienie podobne do art. 6 KoronawirusU, który to utracił moc we wrześniu 2020 r., jednak wprowadzono w art. 6a w ust. 2 istotną zmianę związaną z korzystaniem z art. 6a ust. 1 KoronawirusU. Dotyczy ona obowiązku zamieszczenia informacji o udzieleniu takiego zamówienia. Poprzednio należało ją opublikować w BIP. Natomiast według art. 6a ust. 2 KoronawirusU zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia na podstawie art. 6a ust. 1 KoronawirusU, jest zobowiązany zamieścić to ogłoszenie w BZP.

W ogłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje:

  1. nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego; 
  2. data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 
  3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; 
  4. cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia ogłoszenia; 
  5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez  zastosowania przepisów  ZamPublU; 
  6. nazwa  (firma) podmiotu albo  imię i  nazwisko  osoby, z którymi  została zawarta umowa.

W świetle komunikatu UZP zamieszczonego na stronie internetowej UZP, przewidziana jest możliwość publikacji takiej informacji w BZP. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego. Tryb obowiązkowy przeznaczony jest bowiem dla zamówień realizowanych na podstawie przepisów ZamPublU i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wyłączenia wskazanego w art. 6a ust. 1 KoronawirusU.