Z dodanego art. 20 ust. 5 KRKU wynika, że informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym, doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Powyższe ma kluczowe znaczenie w zamówieniach publicznych, ponieważ informacja z KRK jest – stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR – jednym z podmiotowych środków dowodowych, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto, jeżeli informacja z KRK będąca podmiotowym środkiem dowodowym zostanie wystawiona jako dokument elektroniczny, to zgodnie z § 6 ust. 1 DokElektrZamPublR przekazuje się zamawiającemu ten dokument.

Należy zauważyć, że dotychczas informacja z KRK wystawiona jako dokument elektroniczny była opatrywana wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na mocy wprowadzonych zmian dodano drugą metodę uwierzytelniania informacji z KRK, tj. podpisem zaufanym, zdefiniowanym w art. 3 pkt 14a ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Trzecią metodą uwierzytelnienia informacji z KRK jest podpis osobisty, który w świetle art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych jest zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia e-IDAS, weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Ponadto rozszerzono katalog metod uwierzytelnienia zaświadczenia, o którym mowa w dziale VII KPA, wydawanego w formie dokumentu elektronicznego, o pieczęć elektroniczną. Pojęcie pieczęci elektronicznej zostało zdefiniowane przez prawodawcę europejskiego w art. 3 pkt 27 rozporządzenia e-IDAS. Wynika z niego, że pieczęć nie identyfikuje osoby, ale uwierzytelnia opatrzone nią (dodane do niej) inne dane (np. zawarte w zaświadczeniu wydanym w postaci elektronicznej). Zapewnia się zatem też możliwość wystawienia zaświadczenia bez identyfikacji osoby dokonującej tej czynności urzędowej (bez jej podpisu).

Zaznaczenia wymaga, że została zachowana możliwość wystawiania informacji z KRK w tradycyjnej formie papierowej. Obowiązek sporządzenia dokumentu elektronicznego uwarunkowany jest bowiem żądaniem o takiej treści, pochodzącym od ubiegającego się o uzyskanie informacji z KRK.