Minister odniósł się w interpretacji m.in. do tego:

  • w jaki sposób należy ustalać wysokość honorarium autorskiego, 
  • co trzeba udokumentować, stosując 50 proc. KUP, 
  • stwierdził, że honorarium autorskie może być wypłacone w formie zaliczki, 
  • przedstawił szczególne reguły dotyczące nauczycieli akademickich, pracowników;naukowych oraz pracowników pionów badawczych.

Minister wskazał jednoznacznie, że ustalenie wysokości honorarium dla twórcy leży w zakresie swobody kontraktowej stron umowy i żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują tej kwestii. Wynika z tego, że wynagrodzenie dla twórcy można określić choćby w sposób procentowy.

Z interpretacji może też wynikać przyzwolenie na rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, od których można naliczyć honorarium autorskie. W interpretacji znalazło się stwierdzenie, że wypłacenie honorarium (w całości lub części) za dany utwór może nastąpić także przed jego powstaniem (zależnie np. od unormowań zawartych w kontrakcie). Jeśli tak się stanie, to jak wyjaśnia MF „(…) do określonej części należnego honorarium, pracodawca lub inny podmiot dokonujący jego wypłaty, ma prawo zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów”. Trzeba jednak pamiętać, że w interpretacji podano warunki, jakie trzeba spełnić by można było stosować 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, np. wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia, czy właściwe dokumentowanie przyjęcia.

Minister wyjaśnia też, co należy rozumieć pod pojęciem właściwego dokumentowania. Zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Minister wskazuje, że może być prowadzona ewidencja powstających utworów, czy składanie oświadczeń przez pracodawcę i pracownika. Minister dopuszcza też kreślenie wartości honorarium na podstawie ewidencji czasu pracy w powiązaniu z konkretnym utworem.

Minister, powołując się na przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uznał, że do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. W przypadku pracowników pionów badawczych 50 proc. KUP mogą mieć zastosowanie do przychodów wypłacanych od 29.11.2019 r. Do przychodów wypłacanych do tego dnia stosuje się zasady ustalania wysokości honorarium obowiązujące dotychczas stosowane przez danego pracodawcę.