9 czerwca – Dzień Księgowego

Planowane zmiany KSH w zakresie procesów reorganizacyjnych

Reorganizacja krajowa

Podział przez wyodrębnienie to jedna z najważniejszych zmian wprowadzona omawianą nowelizacją. Ten rodzaj podziału cechuje się przeniesieniem części aktywów i pasywów spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę w zamian za udziały lub akcje spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmie spółka dzielona. W odróżnieniu do obecnie obowiązujących przepisów w przypadku podziału przez wyodrębnienie wspólnicy spółki przejmującej staną się wspólnikami spółki dzielonej. Zastosowanie będzie miała nadal zasada sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków.

Uproszczone łączenie to nowy rodzaj reorganizacji, który przeprowadzany jest bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej w sytuacji, gdy jeden wspólnik posiada w sposób bezpośredni lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje łączących się spółek albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. 

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Zmiany w zakresie spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła uczestniczyć w procesie połączenia jako spółka przejmująca albo nowo zawiązana, a w procesie podziału – jako spółka dzielona. Jest to istotna zmiana w przedmiocie statusu spółek osobowych w transakcjach fuzji i przejęć. Możliwe będzie łączenie się spółek osobowych lub kapitałowych i przeniesienie całego majątku na spółkę komandytowo-akcyjną, zawiązanie nowej spółki komandytowo-akcyjnej jako spółki docelowej i przeniesienia na nią majątku łączących się spółek w zamian za jej akcje.

Kontrola legalności

Dzięki nowelizacji znacznemu rozszerzeniu ulegnie kontrola legalności operacji transgranicznych. Wprowadzony zostanie obowiązek uzyskania zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego w zakresie procedury podlegającej temu prawu, co dotychczas obowiązywało na gruncie połączeń transgranicznych. Kontrola będzie miała charakter interdyscyplinarny, zawierając kwestie rejestrowe, podatkowe, pracownicze i karne. Nieuzyskanie zaświadczenia ma powodować niemożliwość przeprowadzenia reorganizacji. Sąd rejestrowy wyda spółce zaświadczenie o zgodności z prawem polskim, chyba że uzna, że podział transgraniczny spełnia przesłanki nadużycia, naruszenia lub obejścia prawa.

Reorganizacja transgraniczna

Trzy rodzaje podziałów transgranicznych spółek kapitałowych:

Podział przez wydzielenie jest szczególnie istotny, ponieważ może on pozwolić na przeprowadzenie procesu zbliżonego do przekształcenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w spółkę kapitałową, przy zachowaniu sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, co obecnie jest niemożliwe.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Wzmocnienie sytuacji wspólników, pracowników i wierzycieli w procesie reorganizacji

Przepisy projektu nowelizacji przewidują wzmocnienie ochrony wspólników, pracowników i wierzycieli spółek uczestniczących w procesach reorganizacyjnych, których interesy bezpośrednio związane mogą być z planowaną operacja transgraniczną.

Pracownicy

Pracownikom ma zostać przyznana możliwość składania uwag do planu operacji transgranicznej. Ponadto podmiot uczestniczący w danej transakcji, zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania dotyczącego jej skutków oraz zapewnienia dostępu do sprawozdania określającego m.in. wpływ planowanej reorganizacji na sytuację prawną pracowników, przy czym docelowo kwestie te mają zostać uregulowane w odrębnej ustawie.

Wspólnicy

Wspólnikowi głosującemu przeciwko danej operacji transgranicznej ma zostać przyznane prawo wyjścia ze spółki i otrzymania wynagrodzenia za udziały lub akcje o wartości równej wartości posiadanych przez niego udziałów lub akcji. Wynagrodzenie powinno zostać oszacowane przez niezależnego biegłego oraz umożliwienie mu składania uwag do planu reorganizacji.

Wierzyciele

Wierzyciele będą uprawnieni do zwrócenia się do odpowiedniego organu o ustanowienie zabezpieczeń w terminie miesiąca od dnia ujawnienia lub udostępnienia planu reorganizacji, jednakże wierzyciele powinni uwiarygodnić, że z powodu planowanego działania zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki. Wykonanie zabezpieczenia, będzie uzależnione od tego, czy reorganizacja transgraniczna zostanie skutecznie przeprowadzona.

 

Podsumowując, projekt ułatwi dokonywanie reorganizacji podmiotów posiadających siedziby w różnych państwach członkowskich UE. Ponadto nowelizacja przewiduje liczne zmiany w odniesieniu do operacji transgranicznych i krajowych. Użyteczne mogą okazać się narzędzia w „wewnątrzkrajowych” reorganizacjach w postaci uproszczonego połączenia lub podziału przez wyodrębnienie. Obecnie opublikowany projekt został skierowany do Komitetu do Spraw Europejskich.

Likwidacja wymogu uzgadniania z naczelnikiem US prognozy prewspółczynnika – projekt SLIM VAT 3

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami podatnik ma obowiązek uzgodnić z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu, prognozę w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego na gruncie art. 86 ust. 2e VATU (tzw. prewspółczynnik) oraz art. 90 ust. 8 VATU (proporcja odliczenia).

W przypadku prewspółczynnika wymóg obowiązanych do jego stosowania podatników dotyczy tych podatników, którzy  rozpoczynają  w danym roku wykonywanie działalności podlegającej VAT oraz pozostającej poza VAT (art. 86 ust. 2e VATU) lub takich, którzy uznają że stosowany przez nich prewspółczynnik za poprzedni rok okazałby się niereprezentatywny (art. 86 ust. 2f VATU).

W przypadku proporcji odliczenia, o której mowa w art. 90 ust. 8 VATU do przyjęcia proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu, są obowiązani podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 VATU (a więc obrotu zarówno z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi prawo takie nie przysługuje), lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Proponowana przez SLIM VAT 3 zmiana polega na likwidacji wymogu uzgadniania prognozy prewspółczynnika lub prognozy proporcji i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zamiast tego zostanie wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych przez podatnika: prewspółczynniku lub proporcji.

W myśl nowego brzmienia art. 86 ust. 2e VATU podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza (nie objętej VAT), w celu obliczenia prewspółczynnika, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo. Jednocześnie podatnik będzie obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęty prewspółczynnik został zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK.

Taki sam sposób postępowania dotyczyć będzie podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu w ramach tzw. sprzedaży mieszanej (art. 90 ust. 8) lub u których obrót ten, w poprzednim roku, był niższy niż 30.000 zł. Podatnicy ci również będą obowiązani powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Likwidacja wymogu uzgadniania prognozy proporcji i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczy również grup VAT. W myśl art. 7 pkt 1 ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3 stosowana przez grupę i jej członków proporcja wyliczana będzie szacunkowo, bez konieczności jej uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Przypomnijmy, że planowane na 1 lipca 2022 r. wejście w życie przepisów dotyczących grupy VAT zostało przesunięte na 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z brzmieniem nowego art. 96 ust. 9k VATU w momencie wykreślenia z rejestru grupy VAT naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie członka tej grupy jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki podatnik ten posiadał przed dniem wykreślenia. W efekcie może się zdarzyć, że podatnik ten uzna, iż w odniesieniu do niego kwota obrotu dla ustalenia proporcji będzie niereprezentatywna. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3 podatnik przyjmie wartość proporcji szacunkowo, bez konieczności uzgadniania tego z naczelnikiem urzędu skarbowego. Będzie miał jednak obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Zawiadomienia, o których tu mowa, będą mogły być doręczone naczelnikowi również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Pełnomocnictwa w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz UPL-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz OPL-1). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Usługi dla pełnomocników

Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.

Ta sama funkcjonalność została wprowadzona w formularzu ZAP-3 – dane mocodawcy są wprowadzone automatycznie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Na podstawie art. 299 § 7 OrdPU wydano rozporządzenie w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową, które określa:

1)     rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;

2)     wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym (opłata);

3)     tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy KAS opłaty oraz sposób uiszczania tej opłaty.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wysokość opłaty wynosi:

1)     50 zł – w przypadku informacji udostępnianej: (a) przez organy KAS, (b)    w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy KAS, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;

2)     65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy KAS.

Pakiet SLIM VAT 3 – doprecyzowanie warunków korekty podatku należnego w systemie TAX FREE

Elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne potwierdzenie, przez organy celne, wywozu towarów poza terytorium UE obowiązuje w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r. W rezultacie sprzedawca towaru otrzymuje elektroniczne potwierdzenie w dniu, kiedy nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Aby zastosować do danej dostawy towarów stawkę 0% sprzedawca, zgodnie z brzmieniem art. 129 ust. 1 VATU, musi – oprócz potwierdzenia wywozu towarów – posiadać również dokument potwierdzający dokonanie zwrotu podatku podróżnemu (czyli osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania na terytorium UE) w formie rozliczenia bezgotówkowego lub w formie wypłaty gotówkowej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Proponowana przez pakiet SLIM VAT 3 zmiana art. 129 ust. 2 VATU ma charakter doprecyzowujący warunki dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów dokonanej na rzecz podróżnego w sytuacji, kiedy zwrot podatku temu podróżnemu nastąpił w formie wypłaty gotówkowej już po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej. Dzieje się tak w przypadku, gdy podróżny, po upływie nawet kilku miesięcy, wraca do Polski w celu osobistego odbioru zwracanego podatku.

Aktualnie obowiązujące brzmienie art. 129 ust. 2 VATU określało możliwość dokonania korekty deklaracji tylko w odniesieniu do dokumentu potwierdzającego wywóz towaru – zaistniała więc wątpliwość co do dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez podróżnego gotówki.

Zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku, gdy sprzedawca dokona zwrotu podatku w gotówce i uzyska  dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Prawo do dokonania korekty będzie możliwe gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później, niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Zmiana ta wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3 i należy ją stosować (w myśl art. 14 ustawy wprowadzającej SLIM VAT 3) od 1 stycznia 2022 r.

 

Zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej bez wydawania decyzji – pakiet SLIM VAT 3

Zgodnie z art. 111 ust. 5 VATU zwolnieni z VAT podatnicy, po zakupie kasy rejestrującej, mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot na swój rachunek bankowy 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Muszą jednak, w tym celu złożyć stosowny wniosek. Zwrot ten mogą otrzymać w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Pakiet SLIM VAT 3, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników proponuje, poprzez dodanie art. 111 ust. 5a VATU, wprowadzenie regulacji przyspieszającej datę zwrotu części kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej. Mianowicie, w przypadku wniosku, który nie budzi wątpliwości urząd skarbowy będzie zwracał podatnikowi tę kwotę bez wydawania decyzji. Na pewno przyspieszy to termin zwrotu części wydatków.

Decyzję swoją, natomiast, naczelnik urzędu skarbowego wyda w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W swojej decyzji określi on prawidłową wysokość zwrotu lub odmówi dokonania zwrotu (dodany art. 111 ust. 5b VATU).

Projektowane zmiany w zakresie WNT

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza ważną zmianę w zakresie neutralności VAT od dokonywanego przez podatnika wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zmiana ta wiąże się z uchyleniem art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a oraz ust. 10g-10h VATU.

Oznacza to rezygnację z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT powstaje pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą tę transakcję w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit a VATU). Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas podatnik obowiązany jest do pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin, czyli w bieżącej deklaracji podatkowej (art. 86 ust. 10g VATU). Późniejsze otrzymanie faktury (np. po upływie 6 miesięcy) powoduje, że podatnik ponownie nabywa prawo do wykazania podatku naliczonego z tytułu WNT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uwzględniona została kwota podatku należnego z tego tytułu (art. 86 ust. 10h VATU).

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Po wejściu w życie SLIM VAT 3 faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku. Oznacza to, że podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samy okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika. Takiego uproszczenia przepisów od dawna oczekiwali podatnicy.

Określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego walut dla faktur korygujących – projekt SLIM VAT 3

Obecnie obowiązujące przepisy VATU nie określają, jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury korygującej w sytuacji, gdy faktura pierwotna była wystawiona w walucie obcej.

Proponowane przez SLIM VAT 3 brzmienie nowego art. 31b ust. 1 VATU ustala generalną zasadę przeliczenia kursu w wystawianych fakturach korygujących. W myśl tej zasady przeliczenia na złote będzie się dokonywać według kursu średniego danej waluty obcej, przyjętego dla podstawy opodatkowania z faktury pierwotnej – nie będzie miało żadnego znaczenia, czy podstawa opodatkowania na fakturze korygującej zmienia się in plus, czy in minus. Oznacza to, że kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty podstawy opodatkowania, wykazanej na fakturze korygującej, będzie identyczny z kursem przyjętym dla rozliczenia faktury pierwotnej.

Oczywiście, jak w każdym przypadku, od zasady generalnej będą wyjątki.

Jednym z nich jest kurs zastosowany w przypadku zbiorczej faktury korygującej, wystawianej dla faktur pierwotnych, w których zastosowano różne kursy. Przypomnijmy: w myśl art. 106j ust. 3 VATU podatnik, udzielając swojemu kontrahentowi opustu lub obniżki ceny ma prawo do wystawienia zbiorczej faktury korygującej wszystkie faktury dokumentujące w danym okresie dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz tego kontrahenta.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Pakiet SLIM VAT 3 proponuje dodanie do VATU art. 31b ust. 2, w myśl którego podatnik wystawiając fakturę korygującą wiele dostaw lub świadczenia usług na rzecz konkretnego kontrahenta nie będzie musiał stosować pierwotnego kursu zastosowanego do każdej z korygowanych transakcji krajowych. Przeliczenia na złote podatnik, w takiej sytuacji, dokona według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej, co oznacza, że zastosowany zostanie jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji.

Podatnik może – alternatywnie – skorzystać z możliwości przeliczenia na złote kwot wykazanych w fakturze korygującej według ostatniego kursu wymiany, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej, pamiętając jednocześnie, że w takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć z zastosowaniem kursu wymiany każdej z tych walut względem euro.

Należy pamiętać, że w myśl wprowadzanego przez SLIM VAT 3 art. 31b ust. 4 VATU powyższe zasady przeliczania na złote walut wykazanych na fakturach korygujących nie będą miały zastosowania w przypadku korekt dokonywanych przez podatników, którzy stosowali wcześniej przeliczenie zgodnie z art. 31a ust. 2a-2d VATU, a więc zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej, wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. W takim przypadku będzie musiał stosować zasady z podatku dochodowego również w przypadku ustalania kursu przeliczenia, stosowanego przy korekcie.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Generalna zasada przeliczania kursu walut dla faktur korygujących, określona w nowym art. 31b ust. 1 VATU nie będzie obowiązywać również w przypadku przyznania opustu lub obniżki i otrzymania przez podatnika zbiorczej faktury korygującej transakcje dokonane w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4-5 VATU oraz w przypadku dokonania przez tego podatnika wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. O tym, jak powinien postąpić podatnik w takiej sytuacji stanowi nowy art. 31b ust. 3 VATU. Otóż, w myśl tego przepisu podatnik nie będzie zobowiązany do stosowania pierwotnego kursu w odniesieniu do każdej z korygowanych transakcji. Jeżeli wystawiona zostanie faktura zbiorcza korygująca dokonane w danym okresie transakcje, podatnik będzie mógł dokonać przeliczenia na złote kwot wykazanych na tej fakturze według kursu średniego waluty obcej, ogłoszonego przez NBP, na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. W tym przypadku również podatnik może wybrać sposób przeliczenia wykazanych na fakturze kwot na złote według ostatniego kursu wymiany, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień, poprzedzający dzień wystawienia faktury. Oczywiście waluty inne niż euro przeliczać należy z zastosowaniem kursu wymiany każdej z tych walut względem euro.

Warto wspomnieć o tym, że w przypadku transakcji dokonanych w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4-5 VATU (a więc w przypadku, kiedy w transakcji świadczenia usług  lub dostawy towarów bierze udział z jednej strony podmiot nieposiadający siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, z drugiej natomiast podmiot zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE) możliwa jest sytuacja, że kontrahent spoza UE nie wystawi faktury (chociażby z tego powodu, że w jego kraju nie obowiązuje podatek o podobnym charakterze do podatku o wartości dodanej). W takiej sytuacji nie znajdą zastosowania zasady przeliczania kursów walut, o których mowa wyżej. W sytuacji bowiem, gdy zagraniczny kontrahent nie wystawi faktury dokumentującej udzielenie opustu lub obniżki ceny nie będzie mowy o dacie, w oparciu o którą należałoby ustalić kurs przeliczeniowy waluty.

Podwyższenie limitu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika w ramach pakietu SLIM VAT 3

Obecnie, w myśl art. 2 pkt 25 lit. a VATU, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Małym podatnikiem jest również podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia brutto za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (art. 2 pkt 25 lit. b VATU). W obu przypadkach przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Takie same limity obowiązują w przypadku kwartalnego rozliczenia VAT.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

SLIM VAT 3 podwyższa limit 1 200 000 euro do kwoty 2 000 000 euro – limit 45 000 euro pozostaje bez zmian.

 

Metoda kasowa rozliczania VAT polega na tym, że podatek ten rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta. Na podstawie art. 99 ust. 2 VATU podatnicy, którzy wybrali taką metodę rozliczenia VAT składają w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy kwartalne (w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale). Jest to więc korzystny sposób rozliczenia VAT – chociażby z tego względu, że faktury kosztowe, od których przysługuje odliczenie VAT, rozliczane są w kwartale, w którym zostały otrzymane lub w jednym z dwóch następnych kwartałów.

Podwyższenie limitu sprzedaży z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro spowoduje, że metoda kasowa stanie się bardziej dostępna – więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź