Elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne potwierdzenie, przez organy celne, wywozu towarów poza terytorium UE obowiązuje w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r. W rezultacie sprzedawca towaru otrzymuje elektroniczne potwierdzenie w dniu, kiedy nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Aby zastosować do danej dostawy towarów stawkę 0% sprzedawca, zgodnie z brzmieniem art. 129 ust. 1 VATU, musi – oprócz potwierdzenia wywozu towarów – posiadać również dokument potwierdzający dokonanie zwrotu podatku podróżnemu (czyli osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania na terytorium UE) w formie rozliczenia bezgotówkowego lub w formie wypłaty gotówkowej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Proponowana przez pakiet SLIM VAT 3 zmiana art. 129 ust. 2 VATU ma charakter doprecyzowujący warunki dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów dokonanej na rzecz podróżnego w sytuacji, kiedy zwrot podatku temu podróżnemu nastąpił w formie wypłaty gotówkowej już po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej. Dzieje się tak w przypadku, gdy podróżny, po upływie nawet kilku miesięcy, wraca do Polski w celu osobistego odbioru zwracanego podatku.

Aktualnie obowiązujące brzmienie art. 129 ust. 2 VATU określało możliwość dokonania korekty deklaracji tylko w odniesieniu do dokumentu potwierdzającego wywóz towaru – zaistniała więc wątpliwość co do dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez podróżnego gotówki.

Zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku, gdy sprzedawca dokona zwrotu podatku w gotówce i uzyska  dokument, na którym podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Prawo do dokonania korekty będzie możliwe gdy sprzedawca będzie w posiadaniu tego dokumentu nie później, niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Zmiana ta wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3 i należy ją stosować (w myśl art. 14 ustawy wprowadzającej SLIM VAT 3) od 1 stycznia 2022 r.