Od 1 września 2023 roku będzie zwiększony miesięczny limit dofinansowania przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom

Podwyższenie do 450 zł kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków
Podstawą do wydania rozporządzenia z 9.8.2023 r. jest art. 21 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) a komentowana nowelizacja odnosi się do rozporządzenia MPiPS z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 728).

Kluczowa zmiana w ramach nowelizacji rozporządzenia odnosi się do zmiany brzmienia § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w zakresie podwyższenia kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w odniesieniu do kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Zmiana rozporządzenia ma na celu urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej w § 2 ust. 1 pkt 11 cytowanego rozporządzenia.

W obowiązującym dotychczas stanie prawnym (od 1.3.2022 r.) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Definicja „posiłku” w rozporządzeniu
Za posiłek w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy rozumieć zarówno gotowe posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

Na skutek stosowanej od lat wykładni ww. przepisu, zwolnione z podstawy wymiaru składek są wartości:

Ważne: Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem przepisy wchodzą w życie 1.9.2023 r.

Przesunięcie obowiązku przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT

Wymóg elektronicznego prowadzenia ksiąg i przesyłania ich do organów podatkowych został przewidziany w tzw. Polskim Ładem i miał obowiązywać od 1.1.2023 r. Jednak ustawą z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1265) termin ten przesunięto. Po raz kolejny przesunięto termin obowiązkowego prowadzenia ksiąg i przesyłania ich do organów – ustawą z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1059, tzw. Slim VAT 3).

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Termin wejścia w życie obowiązku przesyłania JPK

Po wprowadzonych zmianach w art. 66 Polskiego Ładu podatnicy PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą zobowiązani do przesłania plików JPK po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po:

  • 31.12.2025 r. – podmioty będące czynnymi podatnikami VAT;
  • 31.12.2026 r. – inne podmioty.

W przypadku ksiąg i ewidencji podatników podatku CIT (JPK_CIT) obowiązek dotyczy okresów rozpoczynających się po:

  • 31.12.2024 r. – podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
  • 31.12.2025 r. – czynni podatnicy VAT; (3) 31.12.2026 r. – podatnicy inni niż czynni podatnicy VAT.

Ponadto, jeżeli (w przypadku PGK i dużych podatników CIT) rok podatkowy/obrotowy, za który po raz pierwszy mają być przesłane księgi, zakończy się przed 31.12.2025 r., termin na ich przesłanie upłynie z końcem marca 2026 r. (art. 14 SLIM VAT 3).

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Częstotliwość przesyłania JPK

W nowelizacji Slim VAT 3 wprowadzono ograniczenie częstotliwości przesyłania ksiąg przez podatników PIT oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Podatnicy mają przekazywać JPK_PIT tak samo, jak jest to w przypadku JPK_CIT, czyli wyłącznie po zakończeniu roku, a nie miesięcznie lub kwartalnie.

Zakres danych przesyłanych w księgach

Ustawodawca upoważnił Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego:

  1. dodatkowe dane, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu oraz sposób ich wykazywania w tych księgach,
  2. innych niż wskazani w ustawie podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania oraz spółki niebędące osobami prawnymi zwolnione z takich obowiązków.

Przy czym, obowiązek prowadzenia ksiąg elektronicznych nie dotyczy niektórych grup podatników, w tym np. organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.

Rośnie zapotrzebowanie na elastyczne formy współpracy

Trendy na rynku pracy
Obecnie można zaobserwować coraz więcej form współpracy poza tradycyjną umową o pracę. Stosowane są przede wszystkim: umowa-zlecenie, B2B, czyli samozatrudnienie, oraz umowa o dzieło. To, że coraz rzadziej mamy do czynienia z klasyczną umową na tzw. etat, pokazuje, że pracownicy chcą i mogą być elastyczni w tym, co robią.

To wnioski z raportu „GIGbarometr – barometr elastyczności rynku pracy” przygotowanego wspólnie przez GIGLIKE i EY. Badanie zostało przeprowadzone wśród 318 przedstawicieli polskich firm, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje. Ponad połowa ankietowanych zapewniła, że zatrudnia osoby na inne formy współpracy, nie tylko na umowę o pracę. Najbardziej otwarci są na nie duzi przedsiębiorcy. 74 % z nich współpracuje z niezależnymi profesjonalistami, czyli GIGerami, na zasadzie B2B. 20 % przyznaje, że nie korzysta z elastycznych form współpracy. Dla porównania wśród małych firm odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy (42 %). 17 % wskazuje, że warunki gospodarcze w ogóle nie sprzyjają rozwojowi takich form.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Elastyczne formy zatrudnienia jako dodatkowa motywacja

Motywacją dla firm do uelastyczniania form współpracy są także mniejsza biurokracja niż w przypadku umów o pracę oraz potrzeba zatrudnienia pracownika o określonych kompetencjach na krótki czas czy do konkretnego projektu.

Nie było do tej pory wskaźnika, który opisywałby skalę uelastycznienia rynku. W raporcie GIGbarometr to zagadnienie zostało zbadane w trzech perspektywach: otoczenia (czy obecna sytuacja sprzyja rozwojowi elastycznego rynku pracy?), firmy (jaki odsetek osób w firmie działa na zasadzie elastycznej formy współpracy?) i ludzi (jak przedstawiciele firm oceniają poziom zadowolenia ze współpracy z GIGerami?). Na podstawie tych badań określono poziom elastyczności krajowego rynku pracy na 4,5 w 10-stopniowej skali.

Najlepiej wypadł czynnik „ludzie”, uzyskując aż 7,2 pkt, co oznacza, że firmy, które zdecydowały się na nowoczesne modele pracy, są zadowolone ze współpracy z niezależnymi fachowcami. W ich oczach poziom zadowolenia finansowego GIGerów jest wskazywany jako najważniejszy pozytywy aspekt tej współpracy (66 %). Na kolejnych miejscach plasują się różnorodność podejmowanych projektów czy zleceń (64 %) oraz satysfakcja z wykonywanej pracy (53 %). Z kolei sami GIGerzy wskazują samą elastyczność, a nie poziom dochodów, jako najważniejszy czynnik ich wysokiego zadowolenia.

Ubiegłoroczne badanie EY i GIGLIKE wskazuje, że 63 % niezależnych profesjonalistów uważa się za szczęśliwych w swojej roli.

Jak podkreślają autorzy badania, zachowawcza aktywność firm w stosunku do wyższych wskaźników w sferze otoczenia czy ludzi może być związana z poszukiwaniem równowagi pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania firmy a spełnieniem oczekiwań współpracowników. Niemniej jednak firmy mają przestrzeń, aby zainteresować się uelastycznieniem form współpracy, co może się przyczynić do ich dalszego oczekiwanego rozwoju.

Źródło: newseria.pl

Wyższy limit działalności nieewidencjonowanej

Przepis art. 14 ustawy z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 803) wprowadza zmiany do ustawy 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Tą nowelizacją został zmieniony art. 5. ust. 1 prawa przedsiębiorców i otrzymał brzmienie, że: „ Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. W zmienionym brzmieniu przepis ten obowiązuje od 1.7.2023 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952) od 1.7.2023 r. ustalono minimalną stawkę wynagrodzenia za pracę w wysokości 3600 zł. W konsekwencji, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% z 3600 zł, czyli 2700 zł. Przy czym, przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu kwotę 2700 zł, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tej kwoty. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 2700 zł.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że przepisy o działalności nieewidencjonowanej nie mają zastosowania do działalności w formie spółki cywilnej.

Projektowane zmiany

Warto zaznaczyć, że w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk nr 3502) który przewiduje m.in. zmiany do ustawy-Prawo przedsiębiorcy (art. 25 projektu) w zakresie art. 5 tej ustawy dotyczącego działalności nieewidencjonowanej. Proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym nie będzie stanowić działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w roku 9-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia i która to osoba w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jeśli ustawa nowelizująca zostanie przyjęta, to nowe rozwiązania miałby obowiązywać od przyszłego roku.

Kwestie podatkowe dotyczące osób pozostających w konkubinacie

Definicja legalna konkubinatu nie istnieje ale w piśmiennictwie określa się go jako faktyczne pożycie małżeńskie kobiety i mężczyzny (tak np. K. Pietrzykowski, Konkubinat, (w:) Wielka encyklopedia prawa, Białystok – Warszawa 2000, s. 366). Skoro prawo go nie definiuje to w sposób oczywisty nie przewiduje dlań dedykowanych rozwiązań, w tym podatkowych.

Konkubinat a przepisy o podatku dochodowym

Można prześledzić natomiast czy wybrane instytucje przewidziane w ustawie o podatku dochodowym mogą mieć zastosowanie także do konkubentów. Analizę trzeba zacząć od tego czy jest możliwość łącznego opodatkowania dochodów konkubentów, jak ma to miejsce w przypadku małżonków. Art. 6 ust 1 i 2 PDOFizU stanowi, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów ale mogą być podatkowani od łącznej sumy dochodów, o ile pozostają w związku małżeńskim i we wspólnocie majątkowej bądź przez cały rok podatkowy bądź też od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego. Ustawodawca wymaga zatem nie tylko pozostawania w sformalizowanym związku ale też istnienia pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. Konkubinat nie tworzy wspólności majątkowej między konkubentami więc już chociażby z tego względnie nie jest dopuszczalne wspólne rozliczenie. Poza tym żaden przepis prawa nie pozwala na stosowanie instytucji małżeństwa do konkubinatu. Potwierdzono to także w orzecznictwie, czego przykładem może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.3.2012 r. (II FSK 2082/10), zgodnie z tezą którego przepis art. 6 ust. 2 PDOFizU nie przewiduje możliwości wspólnego opodatkowania się osób heteroseksualnych pozostających we wspólnym pożyciu.

Na konkubinat należałoby także spojrzeć przez pryzmat cen transferowych. I tak w myśl art. 23m ust. 1 pkt 4 i 5 PDOFizU podmiotami powiązanymi są przykładowo podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam lub inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Ustawodawca literalnie wymienia zatem w cytowanym przepisie jedynie stosunek pokrewieństwa i powinowactwa. Konkubenci w tym znaczeniu są zaś osobami dla siebie obcymi. Można byłoby zatem założyć, że konkubenci w takim razie nie są podmiotami powiązanymi, a zatem nie mają obowiązków w zakresie cen transferowych. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot też są podmiotami powiązanymi. Nie można zatem wykluczyć, że jeden konkubent wywierał będzie znaczący wpływ na inny podmiot zarządzany przez jego konkubenta, a tym samym w określonych okolicznościach należy rozważać kwestię czy przedsiębiorstwa konkubentów są ze sobą powiązane.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Kolejna kwestia to możliwość opodatkowania dochodów na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Czy pozostając w związku nieformalnym matka może korzystać z opcji przewidzianej obliczenia podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zarówno w poprzednim stanie prawnym, jak i po zmianach ustawy wprowadzonych Polskim Ładem, organy skarbowe uznają takie prawo także w przypadku samotnego rodzica żyjącego w konkubinacie. Tytułem przykładu w interpretacji z 15.9.2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.637.2022.2.KR dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiadając się na podstawie stanu faktycznego, w którym matka pozostawała w konkubinacie z mężczyzną, który nie przysposobił jej dziecka uznał, że konkubinat nie jest przeszkodą dla osoby samotnie wychowującej dzieci bo to rodzic, a nie konkubent wychowuje dziecko. Tożsame stanowisko zajął w interpretacji z 6.2.2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.680.2022.2.AK.

Konkubinat a przepisy Ordynacji podatkowej

Jak postrzega konkubinat prawodawca podatkowy w treści przepisów Ordynacji podatkowej, czy przykładowo konkubent może być pełnomocnikiem osoby, z którą pozostaje w pożyciu faktycznym w postępowaniu podatkowym, czy można odmówić zeznań z uwagi na tą okoliczność?

W świetle art. 138b § 1 OrdPU pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc także konkubent. Nie może on natomiast mieć statusu tzw. pełnomocnika domniemanego. § 3 tego przepisu mówi bowiem, że w kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony. Norma ta nie odnosi się do konkubenta. Dla odróżnienia kodeks postępowania administracyjnego przyznaje takie prawo także konkubentowi jeżeli jest domownikiem strony postępowania (por. art. 33 § 4 KPA).

Artykuł 83 OrdPU nie daje konkubentowi prawa do odmowy zeznań, nie należy on bowiem do kręgu osób bliskich wymienionych tym przepisem. Prawo do odmowy zeznań zostało zagwarantowane jedynie dla małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Konkubent nie może także odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania.

W myśl art. 62 b OrdPU konkubent będzie mógł zapłacić podatek za osobę, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu tylko wówczas gdy należność ta nie przekracza kwoty 1000 zł lub też wówczas gdy ponosi on odpowiedzialność rzeczową z tytułu ustanowionej hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Aczkolwiek w jednym przypadku ustawodawca bardzo wyraźnie dostrzega występowanie związków nieformalnych, a mianowicie za członków rodziny podatnika, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego zobowiązania uważa zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu. Konkubent, na podstawie art. 111 OrdPU, będzie zatem odpowiadał jako osoba trzecia za zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Konkubent w świetle przepisów o podatku od spadków i darowizn

O ile w przypadku zawarcia małżeństwa nie można mówić o zawarciu umowy darowizny pomiędzy małżonkami jeżeli pozostają oni w ustroju wspólności majątkowej, o tyle pomiędzy konkubentami jak najbardziej taka umowa może zostać zawarta. Konkubent może też stać się spadkobiercą zmarłego partnera na podstawie dziedziczenia testamentowego. Nabycie własność w ten sposób podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Stosownie bowiem do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 PodSpDarU podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Ustawodawca przewidział jednakże w treści ustawy pewne zwolnienie dla konkubentów. Precyzyjniej, na mocy art. 6 ust 4 ustawy o podatku od spadków, zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe.

Wpłaty powitalne dla osób automatycznie zapisanych do PPK

Zmiany w PPK w 2023 r.

Na początku 2023 r. zaczęły obowiązywać dwa ważne przepisy, tj. art. 23 ust. 5 i art. 23 ust. 6 ustawy o PPK, które po raz pierwszy są stosowane przez podmioty zatrudniające w Polsce. Są to przepisy cykliczne, a ich zastosowanie będzie miało miejsce co cztery lata, licząc od 2023 r., co oznacza, że następny ponowny automatyczny zapis będzie miał miejsce w 2027 r., później w 2031 r., itd. Od pierwszego stycznia do 28 lutego pracodawcy mieli obowiązek poinformowania osoby zatrudnione (w tym uczestników PPK), które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1 kwietnia będą dokonywane wpłaty za te osoby do PPK. Obejmuje to zarówno osoby zatrudnione, które składały rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK, jak i uczestników PPK, którzy z PPK rezygnowali, korzystając z tej deklaracji. Co ważne, ponowny automatyczny zapis do PPK objął osoby w wieku 18–54 lata. Osoby w wieku 55–69 lat nie są objęte ponownym zapisem do PPK. Jeżeli osoby w wieku 55–69 lat chciałyby zostać uczestnikiem PPK, muszę złożyć deklaracje uczestnictwa na dotychczasowych zasadach.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Warunki uczestnictwa w programie

PPK jest nadal dobrowolne dla osób zatrudnionych, co oznacza, że osoby, które nie chcą nadal uczestniczyć w PPK, mogą złożyć ponownie deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co ważne, deklaracje muszą zostać złożone w formie papierowej na druku z rozporządzenia, tak jak w przypadku deklaracji składanych na etapie wdrażania PPK. Nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można składać do pracodawcy począwszy od 1.3.2023 r.; są one ważne do 28.2.2027 r., czyli do kolejnego ponownego automatycznego zapisu do PPK. Dopóki osoba zatrudniona w wieku 18–54 nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, należy uznać, że taka osoba chce uczestniczyć w PPK, a obowiązkiem pracodawcy jest potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia takiej osoby.

Osoby, które zostały zapisane do PPK w ramach pierwszego ponownego automatycznego zapisu (a w przeszłości nie były uprawnione do jej otrzymania), nabyły już uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej. Wpłata powitalna przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane – finansowane przez nią – wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące. Co ważne, osoby, które zostały uczestnikami PPK w innym okresie, a dopiero teraz spełniły przesłanki do przyznania wpłaty powitalnej, również ją otrzymają.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Przekazanie środków dla uczestników PPK w ramach wpłat powitalnych

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, PFR – na podstawie danych zgromadzonych w Ewidencji PPK – do 15 lipca miał obowiązek przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którym przysługuje wpłata powitalna. W związku z tym, do 30 lipca należało przekazać te środki dla uczestników PPK, za pośrednictwem PFR. Ewidencjonowaniem środków na rachunkach PPK zajmują się instytucje finansowe zarządzające PPK. To oznacza, że pracodawca nie będzie miał obowiązków w tym zakresie. Wpłata powitalna powinna znaleźć się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 14 sierpnia.

Trwają pracę nad zmianami w KSH

Główne założenia projektu bazują na wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających spółkom utworzonym zgodnie z porządkiem prawnym państw członkowskich UE prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez zapewnienie im narzędzi prawnych w celu dokonywania zmian organizacyjnych, tj. wprowadzenie jednolitych ram prawnych dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz zmiany dotyczące połączeń transgranicznych oraz poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych (np. systemu integracji rejestrów).

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Projekt nowelizuje krajowe procedury dotyczące reorganizacji spółek, które polegać mają na wprowadzeniu analogicznych rozwiązań do tych, przewidzianych w procedurach transgranicznych (m.in. nowy typ podziału – podział przez wyodrębnienie) oraz przyznaniu pełnej zdolności łączeniowej i podziałowej spółce komandytowo – akcyjnej. W projekcie przewidziano również przepisy dot. zmian w PIT i CIT związanych z wprowadzeniem projektowanych regulacji.

Artykuł 8 projektu nowelizuje ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym poprzez zobowiązanie KNF do prowadzenia wykazu osób objętych zakazem pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych, przy czym informacje w tym przedmiocie będą przekazywane Ministrowi Sprawiedliwości.

Zmiany w opodatkowaniu PCC zakupu mieszkań

Ustawą z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1463) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (art.4 ustawy nowelizującej).

Opodatkowanie 6% stawką PCC zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania na jednej nieruchomości gruntowej

Najistotniejszą zmianą jest dodanie art. 7a do PCCU zgodnie, z którym: „W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu – wynosi 6%”.

Jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, ww. przepis stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce.

Zmiana zamieszczona w dodanym art. 7a do PCCU zacznie obowiązywać od 1.1.2024 r.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zapłata VAT nie zawsze wyłącza obowiązek zapłaty PCC

W brzmieniu przepisów PCCU obowiązujących obecnie, kupujący nieruchomość, w zależności od rodzaju transakcji, płaci VAT albo PCC. W przypadku konieczności zapłaty VAT, wyłączony jest obowiązek rozliczenia PCC. Od nowego roku w tym zakresie będą obowiązywać wyjątki.

W art. 2 pkt 4 lit. a wprowadzono zmianę ustawą nowelizującą w wyniku, której nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży, których przedmiotem jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, opodatkowanych zgodnie z art. 7a. Wprowadzona zmiana wprowadza wyjątek od dotychczasowej zasady, że czynności opodatkowane VAT nie są opodatkowane PCC. Po zmianie ww. sytuacji, także sprzedaż nieruchomości opodatkowanej VAT będzie podlegała PCC. Zmiana ta zacznie obowiązywać od 1.1.2024 r.

Zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym zwolniony z PCC

Ponadto, z treści art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a PCCU wynika, że od umowy sprzedaży: nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym stawka PCC wynosi 2 %.

Jednak ustawą nowelizującą dodano zwolnienie z PCC – sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia (art. 9 pkt 17 PCCU). Zwolnienie to zacznie obowiązywać wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej, tj. 31.8.2023 r. Zatem kupujący będzie zwolniony z PCC, jeśli nabywa pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wprowadzenie tego zwolnienia w PCC przyniesie korzyść podatnikom, natomiast uszczupli budżety gmin, do których wpływają wpłaty z PCC (choć PCC jest pobierany przez organy państwowe administracji skarbowej, to stanowi dochód gmin).

Ustawa o emeryturach pomostowych z podpisem Prezydenta

Czym są emerytury pomostowe?

Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia okresowego (przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Stanowią one niejako pomost między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Prace w szczególnych warunkach
Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Dla przykładu takimi pracami są:

Źródło: gov.pl

Przekazywanie informacji podatnikom i płatnikom przez urzędy skarbowe zdalnie

Przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań KAS, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania. Zmiany rozporządzenia umożliwią naczelnikom urzędów skarbowych (na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania) przekazywanie, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w ramach wynikającego z art. 178 i 179 OrdPU prawa strony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń.

W rozporządzeniu zmieniającym do rozporządzenia z 25.10.2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania dodano § 1a w brzmieniu: „Zadanie polegające na przekazywaniu danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, użytkownikom konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, za pośrednictwem telefonu i tych kont, może być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania”.

Nastąpi zatem świadczenie usług przez (KAS) zdalnie. Obsługa podatników z bezpośredniej zmieni się na zdalną, elektroniczną, zautomatyzowaną i odmiejscowioną.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Wiarygodne uwierzytelnienie osoby kontaktującej się z organami KAS telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej umożliwiają nowe narzędzia wdrażane w KAS. Uwierzytelnienie użytkowników konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej następuje przy pomocy Węzła Krajowego i aplikacji mObywatel. Proces uwierzytelniania wykorzystuje metody logowania i potwierdzania tożsamości użytkowników:

1. Login.gov.pl (tzw. „Węzeł Krajowy”),

2. mObywatel (aplikacja wykorzystuje Profil Zaufany),

Użytkownik ustanawia kod TelePIN w usłudze TelePIN. Dane dotyczące kodów TelePIN będą przetwarzane i przechowywane w DataHub e-Urzędu Skarbowego.

Wykorzystanie metod logowania do serwisu e-Urząd Skarbowy zapewnia bezpieczeństwo dostępu zarówno do danych osobowych, jak i informacji objętych tajemnicą skarbową.

Uwierzytelnianie każdorazowo wymaga podania identyfikatora podatkowego i nadanego w e-Urzędzie Skarbowym kodu TelePIN.

Jak informuje ministerstwo, uwierzytelnianie bez względu na ścieżkę obsługi będzie procesem automatycznym, prowadzonym przez IVR. Pracownik KAS nie będzie miał dostępu do kodu TelePIN na żadnym etapie udzielania informacji.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Po zmianach podatnicy i płatnicy oraz ich pełnomocnicy będą mogli uzyskać ogólne informacje wynikające z ich spraw (np. stanie rozrachunków z urzędem skarbowym), jak również o konkretnej prowadzonej sprawie (np. etapie prowadzonej sprawy, wpływie pisma, planowanym terminie zakończenia sprawy itp.), z wyłączeniem informacji, których możliwość udzielenia jest ograniczona przepisami prawa, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.