Główne założenia projektu bazują na wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających spółkom utworzonym zgodnie z porządkiem prawnym państw członkowskich UE prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym UE poprzez zapewnienie im narzędzi prawnych w celu dokonywania zmian organizacyjnych, tj. wprowadzenie jednolitych ram prawnych dla przekształceń i podziałów transgranicznych oraz zmiany dotyczące połączeń transgranicznych oraz poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych (np. systemu integracji rejestrów).

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Projekt nowelizuje krajowe procedury dotyczące reorganizacji spółek, które polegać mają na wprowadzeniu analogicznych rozwiązań do tych, przewidzianych w procedurach transgranicznych (m.in. nowy typ podziału – podział przez wyodrębnienie) oraz przyznaniu pełnej zdolności łączeniowej i podziałowej spółce komandytowo – akcyjnej. W projekcie przewidziano również przepisy dot. zmian w PIT i CIT związanych z wprowadzeniem projektowanych regulacji.

Artykuł 8 projektu nowelizuje ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym poprzez zobowiązanie KNF do prowadzenia wykazu osób objętych zakazem pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych, przy czym informacje w tym przedmiocie będą przekazywane Ministrowi Sprawiedliwości.