Podwyższenie do 450 zł kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków
Podstawą do wydania rozporządzenia z 9.8.2023 r. jest art. 21 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) a komentowana nowelizacja odnosi się do rozporządzenia MPiPS z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 728).

Kluczowa zmiana w ramach nowelizacji rozporządzenia odnosi się do zmiany brzmienia § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w zakresie podwyższenia kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w odniesieniu do kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Zmiana rozporządzenia ma na celu urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej w § 2 ust. 1 pkt 11 cytowanego rozporządzenia.

W obowiązującym dotychczas stanie prawnym (od 1.3.2022 r.) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Definicja „posiłku” w rozporządzeniu
Za posiłek w rozumieniu przepisu § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy rozumieć zarówno gotowe posiłki jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

Na skutek stosowanej od lat wykładni ww. przepisu, zwolnione z podstawy wymiaru składek są wartości:

  • gotowych posiłków oraz przetworzonych produktów żywnościowych, które nadają się do bezpośredniego spożycia,
  • kuponów, talonów i bonów żywieniowych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłku lub przetworzonych produktów żywnościowych w placówkach gastronomicznych, tj. restauracjach, barach, stołówkach czy innych punktach gastronomicznych, co wprost zapisano w projektowanym przepisie; zaproponowano dodatkowo zwolnienie na analogicznych zasadach kart przedpłaconych.
Ważne: Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem przepisy wchodzą w życie 1.9.2023 r.