Przepis art. 14 ustawy z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 803) wprowadza zmiany do ustawy 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Tą nowelizacją został zmieniony art. 5. ust. 1 prawa przedsiębiorców i otrzymał brzmienie, że: „ Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. W zmienionym brzmieniu przepis ten obowiązuje od 1.7.2023 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952) od 1.7.2023 r. ustalono minimalną stawkę wynagrodzenia za pracę w wysokości 3600 zł. W konsekwencji, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% z 3600 zł, czyli 2700 zł. Przy czym, przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu kwotę 2700 zł, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tej kwoty. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 2700 zł.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że przepisy o działalności nieewidencjonowanej nie mają zastosowania do działalności w formie spółki cywilnej.

Projektowane zmiany

Warto zaznaczyć, że w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk nr 3502) który przewiduje m.in. zmiany do ustawy-Prawo przedsiębiorcy (art. 25 projektu) w zakresie art. 5 tej ustawy dotyczącego działalności nieewidencjonowanej. Proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym nie będzie stanowić działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w roku 9-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia i która to osoba w okresie ostatnich 24 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jeśli ustawa nowelizująca zostanie przyjęta, to nowe rozwiązania miałby obowiązywać od przyszłego roku.