Czym są e-Sprawozdania Finansowe

To sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne dostępne są w BIP Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości, który obowiązuje od 1.10.2018 r.).

Dla kogo

Ustrukturyzowane (w formie zgodnej z ww. strukturami logicznymi) e-sprawozdania finansowe sporządzają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przesyłają e-sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości). Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości.
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.
  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacje.
  • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS ,obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.
  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacje.
  • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)
 • spółki cywilne – nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe

Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości w wersji schemy 1.2.

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe umożliwia:

 • wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego,
 • zapisanie wprowadzonych danych sprawozdania finansowego,
 • otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego,
 • przygotowanie przez podmioty składające sprawozdania finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisanie wysyłki do Szefa KAS sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi, a następnie pobranie UPO.

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe nie umożliwia:

 • sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnego z innymi załącznikami do ustawy o rachunkowości niż nr 1, 4, 5, 6 w wersji schemy 1.2,
 • złożenia sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS (jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przesyłają sprawozdania wyłącznie do KRS),
Ważne

 

Aplikacja nie jest programem finansowo-księgowym.

Jej zadaniem jest ułatwienie jednostkom zobowiązanym do sporządzania i składania sprawozdań finansowych wywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

Do uruchomienia aplikacji wymagane jest posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej (obsługiwane przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).

 

Źródło: Ministerstwo Finansów