Zmiana w treści rozporządzenia

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 15.2.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 299, dalej ZmKlasBudżR21) zmieniono zapisy § 4 ust. 2 KlasBudżR. Wcześniej zapisy § 4 ust. 2 KlasBudżR wskazywały, że klasyfikacja może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 „Obrona narodowa”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia. Zgodnie z nowym brzemieniem § 4 ust. 2 KlasBudżR, klasyfikacja może być stosowana dodatkowo na wewnętrzne potrzeby ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw wewnętrznych celu realizacji zadań.

Zmiana umożliwia stosowanie klasyfikacji o szczegółowości określonej w załączniku nr 8 do KlasBudżR tak jak dotąd na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych. Ponadto, może być ona stosowana także w celu realizacji zadań ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Rozwiązanie to umożliwia realizowanie zadań ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym pozyskiwanie, w razie potrzeby, informacji w szczegółowości wynikającej z tego załącznika, np. w zakresie danych objętych zmienianym paragrafem 418 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności”. W pozostałym zakresie zapisy § 4 ust. 2 KlasBudżR nie uległy zmianie.

Zmiany w układzie rozdziałów

Wprowadzone na podstawie ZmKlasBudżR21 zmiany w układzie rozdziałów polegały na utworzeniu nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Utworzenie nowego rozdziału 70006 „Krajowy Zasób Nieruchomości”

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 tej ustawy planowane będą dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa dla państwowej osoby prawnej Krajowego Zasobu Nieruchomości na okres 10 lat tj. od roku 2020 do roku 2030, co uzasadnia utworzenie w klasyfikacji budżetowej rozdziału 70006 „Krajowy Zasób Nieruchomości” umożliwiającego ewidencjonowanie i monitorowanie środków przeznaczonych na ten cel.

Utworzenie nowego rozdziału 75111 „Biuro Polityki Międzynarodowej”

Utworzono nowy rozdział 75111 „Biuro Polityki Międzynarodowej” w związku z planowanym uruchomieniem Biura Polityki Międzynarodowej, którego głównym celem ma być pełna realizacja zadań w ramach ustawowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie reprezentowania państwa w stosunkach międzynarodowych. Powołany został Pełnomocnik do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej. Wyodrębnienie nowego rozdziału 75111 „Biuro Polityki Międzynarodowej” umożliwi właściwe i przejrzyste klasyfikowanie wydatków dysponenta w części budżetowej „01. Kancelaria Prezydenta RP”, dotyczących działalności w tym zakresie.

Utworzenie nowego rozdziału 75606 „Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych”

Wyodrębniono nowy rozdział 75606 „Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych” w związku z wejściem w życie ustawy z 28.11.2020. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122, dalej ZmPDOPrU20) wprowadzającą alternatywny do obecnego podatku wariant opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (dodany rozdział 6b ZmPDOPrU20). Obejmuje on nowe alternatywne dla podatnika zasady opodatkowania podatkiem CIT i opiera się, na ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego w dniu podjęcia przez wspólników spółki uchwały o podziale zysku (tzw. estoński CIT).

Utworzenie nowego rozdziału pozwoli na bieżące monitorowanie wpływów podatkowych wynikających z zaproponowanych w ZmPDOPrU20, rozwiązań podatkowych.

Wpływy od podmiotów, które wybiorą tę formę opodatkowania będą, podobnie jak obecnie, powinny zostać zaklasyfikowane do paragrafu 002 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”.

Utworzenie nowego rozdziału 75638 „Dochody ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej z tytułu wpłat dokonanych przez płatnika”

W związku z wejściem w życie ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123 ze zm., dalej ZmPDOFizPrRyczU20(2)) wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie dochodów ze zbycia praw w spółce nieruchomościowej. W celu klasyfikowania nowego rodzaju dochodów wyodrębniono rozdział 75638 „Dochody ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej z tytułu wpłat dokonanych przez płatnika”.

Zmiana pozwoli na bieżące monitorowanie oraz rozpoznanie wpływów podatkowych wynikających z wprowadzonych ZmPDOFizPrRyczU20(2) rozwiązań prawnych.

Zmiany w układzie paragrafów załącznika nr 3 do KlasBudżR

Wprowadzone na podstawie ZmKlasBudżR21 zmiany w układzie paragrafów polegały na utworzeniu nowych paragrafów. Pozostałe zmiany miały charakter redakcyjny i dostosowujący.

Utworzenie nowego paragrafu 004 „Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz zaliczki na podatek z tytułu zbycia praw do spółki nieruchomościowej”

Wraz z wejściem w życie ZmPDOFizPrRyczU20(2) wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie dochodów ze zbycia praw w spółce nieruchomościowej. W celu klasyfikowania nowego rodzaju dochodów zmieniono brzmienie nazwy paragrafu 004 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych” na 004 „Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz zaliczki na podatek z tytułu zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Dodatkowo zmianie ulegały objaśnienia, które po zmianach brzmią: „Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30b oraz art. 41 ust. 4f-4h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Zmiana pozwoli na bieżące monitorowanie oraz rozpoznanie wpływów podatkowych wynikających z wprowadzonych ZmPDOFizPrRyczU20(2) rozwiązań prawnych.

Utworzenie nowego paragrafu 026 „Wpływy z opłaty od środków spożywczych”

Utworzono nowy paragraf klasyfikacji budżetowej w brzmieniu 026 „Wpływy z opłaty od środków spożywczych” w związku z wejściem w życie 1.1.2021 r. ustawy z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492, dalej PromZdrKonsU). Dodano również objaśnienia w brzmieniu: „W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183)”.

Wprowadzony ZmKlasBudżR21 paragraf 026 „Wpływy z opłaty od środków spożywczych” umożliwi ujmowanie i identyfikowanie wpływów wynikających z regulacji określonych zapisami PromZdrKonsU.

Utworzenie nowego paragrafu 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”

Utworzono nowy paragraf klasyfikacji budżetowej w brzmieniu paragrafu 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. PromZdrKonsU. Dodano również objaśnienia w brzmieniu: „W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)”.

Wprowadzony ZmKlasBudżR21 paragraf 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” umożliwi ujmowanie i identyfikowanie wpływów wynikających z regulacji określonych zapisami PromZdrKonsU.

Zmiany w zakresie paragrafu „048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

W związku z wejściem w życie zapisów PromZdrKonsU doprecyzowano zakres paragrafu 048 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” przez dodanie objaśnień w brzmieniu: „Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w paragrafie 027”.

Zmiany w zakresie paragrafu dochodowego 617 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”

Zmieniono objaśnienia paragrafu dochodowego 617 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” na objaśnienia w brzmieniu: „Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiana umożliwi ujmowanie w tym paragrafie wpłat dokonywanych na państwowy fundusz celowy również przez jednostki inne niż wynika to z wcześniejszego brzmienia objaśnień do tego paragrafu.

Zmiany w układzie paragrafów załącznika nr 4 do KlasBudżR

Wprowadzone ZmKlasBudżR21 zmiany w układzie paragrafów załącznika nr 4 do KlasBudżR miały charakter redakcyjny i dostosowujący.

Zmiany w zakresie paragrafu 493 „Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa”

Zmieniono brzmienie paragrafu 493 „Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa” na 493 „Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa.”. Zmiana ma na charakter dostosowujący. Zmieniono również objaśnienia, które wraz z wejściem w życie ZmKlasBudżR21 otrzymują brzemiennie: „Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.).”

Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy z 9.3.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267 ze zm.), która rozszerzyła zakres zadań realizowanych ze środków Funduszu Reprywatyzacji o wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ReprywatNierWarszU17.

Zmiany w zakresie paragrafu wydatkowego 617 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”

Zmieniono objaśnienia paragrafu wydatkowego 617 „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” na objaśnienia w brzmieniu: „Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz wpłaty, o których mowa w art. 19b–19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiana umożliwi ujmowanie w tym paragrafie wpłat dokonywanych na państwowy fundusz celowy również przez jednostki inne niż wynika to z wcześniejszego brzmienia objaśnień do tego paragrafu.

Zmiany w układzie paragrafów załącznika nr 7 do KlasBudżR

Zmiany wprowadzone w układzie paragrafów załącznika nr 7 do KlasBudżR wraz z wejściem w życie ZmKlasBudżR21 miały charakter dostosowujący.

Zmiany w zakresie paragrafu 406 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”

Wraz z wejściem w życie ZmKlasBudżR21 zmieniono brzmienie paragrafu 406 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w załączniku nr 7 do KlasBudżR, który otrzymał brzmienie: „406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody dla żołnierzy

406002 Nagrody dla funkcjonariuszy PSP

406003 Inne należności

406004 Zapomogi dla żołnierzy

406005 Zapomogi dla funkcjonariuszy PSP”.

Wprowadzane ZmKlasBudżR21 zmiany pozwolą na wyodrębnienie należności w zakresie nagród oraz osobno w zakresie zapomóg, w stosunku do żołnierzy oraz funkcjonariuszy poszczególnych służb.

Zmiany w układzie paragrafów załącznika nr 8 do KlasbudzR

Zmiany wprowadzone w układzie paragrafów załącznika nr 8 do KlasBudżR wraz z wejściem w życie ZmKlasBudżR21 miały charakter dostosowujący.

Zmiany w zakresie paragrafu 406 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”

Wraz z wejściem w życie ZmKlasBudżR21 zmieniono brzmienie paragrafu 406 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w załączniku nr 8 do KlasBudżR, który otrzymuje brzmienie: 406 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

406001 Nagrody motywacyjne wypłacane policjantom

406002 Nagrody uznaniowe wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406003 Nagrody wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406004 Nagrody uznaniowe wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

406005 Inne należności wypłacane funkcjonariuszom

406006 Zapomogi wypłacane policjantom

406007 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej

406008 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

406009 Zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa”,

Wprowadzane ZmKlasBudżR21 zmiany pozwolą na wyodrębnienie należności w zakresie nagród oraz osobno w zakresie zapomóg, w stosunku do żołnierzy oraz funkcjonariuszy poszczególnych służb.

Zmiany w zakresie paragrafu 418 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności”

W załączniku nr 8 do KlasBudżR wraz z wejściem w życie zapisów ZmKlasBudżR21 wprowadzono pozycje 418012 i 418013 odpowiednio w brzmieniu: „Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy”, Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby”.

Zmiany związane są z wejściem w życie 1.10.2020 r. ustawy z 14.8.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610). Wprowadziła ona m.in. zmiany do PolicjaU, StrGranU, StrPożU, SOPU, oraz SłużbaWięzienU poprzez wprowadzenie prawa do świadczenia motywacyjnego.

W związku z tym wyodrębniono pozycje 418012 i 418013, w których będą identyfikowane wydatki z tytułu wypłat świadczenia motywacyjnego.