W projekcie nowelizacji w zakresie zmian dotyczących CFC:

  1. doprecyzowano sposób ustalania dochodu CFC (art. 24a ust. 6c PDOPrU) w zakresie uwzględniania przychodów i kosztów spółek niebędących osobami prawnymi oraz braku stosowania ulg i zwolnień wynikających z PDOPrU, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC;
  2. doprecyzowano jedną z przesłanek konstytuujących CFC, określonych w art. 24a ust. 3 pkt 5 PDOPrU (tj. przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów) w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f PDOPrU),
  3. doprecyzowano definicję jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3 PDOPrU), którą będzie zagraniczna jednostka nie spełniająca przesłanek zagranicznej jednostki kontrolowanej wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3, 4 lub 5 PDOPrU,
  4. zmiany art. 24a ust. 3a PDOPrU, dotyczącego sposobu wyliczania różnicy pomiędzy faktycznie zapłaconym przez CFC a podatkiem, który byłby zapłacony przez polskiego podatnika – zmiana ma na celu uzupełnienie przepisu o dodatkowe przesłanki konstytuujące CFC wprowadzone ustawą z 21.10.2021 r.

Analogiczne zmiany przepisów są przewidziane odnośnie CFC w art. 30f PDOFizU.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

W projekcie nowelizacji przewidziano, że pomniejszenie od podatku stosować się będzie do podatku od dochodów zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej, osiągniętych od roku podatkowego tej zależnej jednostki, w którym obowiązują zmienione zasady.

W przypadku, gdy rok podatkowy zagranicznej jednostki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2023 r., a zakończy się po 31.12.2022 r., zmienione przepisy ustaw o CIT i PIT stosować się będzie począwszy od następnego roku podatkowego.