Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – i 2.9.2022 r. odbyło się jego I czytanie. W projekcie nowelizacji przewidziano modyfikację art. 18ed ustawy o CIT, dotyczącego ulgi emisyjnej (IPO). Przepis ten obowiązuje od 1.1.2022 r. i dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na IPO, czyli odliczenia od dochodu wydatków, jakie spółka akcyjna ponosi w związku z wejściem na giełdę. Celem ustanowienia ulgi IPO było ułatwienie nowym podmiotom pierwszej emisji akcji. Z ulgi tej spółki mogą skorzystać tylko raz, bowiem dotyczy spółek nienotowanych wcześniej na GPW.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Z ulgi IPO mogą skorzystać spółki akcyjne, które: są polskimi rezydentami podatkowymi; nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW); zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Odliczenia ulgi dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym spółka wprowadzi swoje akcje po raz pierwszy na rynek giełdowy (GPW) albo w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

W obecnym brzmieniu art. 18ed ust. 1 PDOPrU przewiduje, że o ulgę IPO można pomniejszać podstawę opodatkowania ustaloną zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 PDOPrU. Zatem odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dokonanie pierwszej oferty publicznej mogą dokonać również podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są opodatkowane preferencyjną stawką na poziomie 5% (art. 24d ust. 3 PDOPrU). W projekcie nowelizacji PDOPrU w art. 1 pkt 15 proponuje się wyłączenie tej możliwości odliczenia. Takie rozwiązanie ministerstwo finansów uzasadnia charakterystyką wydatków, które mogą być rozpoznane podczas ustalania dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W ocenie ministerstwa: „Wydatków poniesionych na dokonanie pierwszej oferty publicznej nie można uznać za koszty, które służą osiągnięciu, zabezpieczeniu czy zachowaniu źródła przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej”.

Zmiana ta miałaby wejść w życie z 1.1.2023 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź