W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 986 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 9.5.2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wynika z art. 27 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU) w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2022 r., podatnicy tego podatku mający obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (Szefowi KAS) sprawozdanie finansowe i inne dokumenty wymienione w tym przepisie w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Więcej treści rachunkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź
Ważne

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej odpowiadającej przewidzianym wymaganiom technicznym. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.

Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów (art. 27 ust. 2b PDOPrU).

Zgodnie z dodanym z dniem 1.1.2022 r. ust. 4d do art. 27 PDOPrU, minister finansów może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ KAS do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych oraz czynności z art. 27 ust. 2b PDOPrU, w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji spraw, a także usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania sprawozdań finansowych.

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Sprawdź
Ważne

Minister finansów skorzystał z tego uprawnienia i wydał rozporządzenie, w którym wyznaczył Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania tych zadań Szefa KAS.