W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ustalone zostaną nowe koszty w ramach tzw. kilometrówki. Podstawą do wydania zmienianego rozporządzenia jest art. 34a ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym. Procedowane rozporządzenie dokonuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25.3.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Paragraf 2 wskazanego rozporządzenia otrzyma brzmienie:

„§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;

2) dla motocykla – 0, 69 zł;

3) dla motoroweru – 0,42 zł”.

W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź
Ważne

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie zacznie obowiązywać w trakcie miesiąca, wprowadzono przepis przejściowy, w myśl którego, w przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu.

W uzasadnieniu wskazano, że wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują̨, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w rozporządzeniu dotyczącym kilometrówki, nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych. Ponadto wskazano, że propozycja kosztów za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych, motocykli i motorowerów została przygotowana na podstawie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego w 2019 r. a następnie uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2020–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r. Ze względu na fakt, że obecnie na rynku funkcjonuje coraz mniej samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, a także z uwagi na zaistniały na przestrzeni ostatnich lat rozwój technologiczny silników motocyklowych, podjęto decyzję, że różnica w stawce pomiędzy samochodem osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 a motocyklem wyniesie 0,20 gr.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Tabela: Zmiany w wysokości kilometrówki z uwzględnieniem poprawki z konsultacji

Rodzaj pojazdu Obecnie Propozycja zmiany
Samochód osobowy (silnik poniżej 0,9 cm3) 0,5214 zł 0,89 zł
Samochód osobowy (silnik powyżej 0,9 cm3) 0,8358 zł 1,038 zł – zmiana na 1,15 zł w grudniowym projekcie rozporządzenia
Motocykl 0,2302 zł 0,69 zł
Motorower 0,1382 zł 0,42 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z 6.12.2022 roku

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy czeka obecnie na publikacje.