10 lat bez podwyżki a teraz już druga podwyżka w ciągu pół roku – diety już 45 zł od stycznia

W związku z faktem, że w dniu 13.7.2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie MRiPS z 30.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wysokość diety wzrosła z 30 do 38 zł. Po zaledwie 5 miesiącach w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 775 § 2 KP. Zgodnie z tym przepisem to minister odpowiedzialny za resort pracy w ramach rozporządzenia określa między innymi wysokość należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Najważniejsze to określenie wysokości diety za podróż służbową zarówno w Polsce jak i za granicą (w tym przypadku również walutę). Do połowy 2022 r. wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej regulowało rozporządzenie MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Od prawie 10 lat wysokość obowiązującej diety wynosiła za każdy dzień 30 zł i przez cały ten okres nie była ona zmieniana.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i od 1.1.2022 r. wynosi 45 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Co ważne, dieta nie przysługuje:

 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;
 • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Należy również pamiętać, że kwot diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie – 25% diety;

2) obiad – 50% diety;

3) kolacja – 25% diety.

Wpływ wysokości diet na inne świadczenia

Wysokość diety na podróże służbowe wpływa również na inne świadczenia:

 1. ryczał na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie po podwyżce 9 zł – obecnie wynosił 7,60 zł;
 2. ryczał za nocleg wynosić będzie 67,50 zł po podwyżce – obecnie wynosił 57 zł;
 3. zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, maksymalnie do kwoty 900 zł – obecnie wynosił maksymalnie 760 zł.
Ważne

W przypadku rozpoczęcia podróży służbowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i kontynuowania jej po tym dniu, należności z tytułu podróży służbowej będą ustalone w oparciu o dotychczasowe, jak i nowe stawki diety (od dnia wejścia w życie rozporządzenia).

Dieta z tytułu podróży zagranicznej zmiana już w listopadzie 2022 roku

Dotychczasowe kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązywały od dnia 1 marca 2013 r. w związku z tym zostały zmienione i nowe stawki obowiązują od dnia 29 listopada 2022 roku.

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

– za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;

– za niepełną dobę podróży zagranicznej:

 • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie – 15% diety;
 • obiad – 30% diety;
 • kolacja – 30% diety.

Kwoty diet z tytułu podróży zagranicznej zostały zmienione dla około 30 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do około 40 państw. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach wygląda następująco:

Tabela: Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach

L.p. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu
na nocleg
1 2 3 4 5
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora EUR 50 200
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 50 200
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 95 270
10 Austria EUR 57 150
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 55 200
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czarnogóra EUR 40 110
23 Czechy EUR 41 120
24 Dania DKK 446 1 430
25 Demokratyczna Republika Konga USD 66 220
26 Egipt USD 55 150
27 Ekwador USD 44 110
28 Estonia EUR 45 110
29 Etiopia USD 55 300
30 Finlandia EUR 53 180
31 Francja EUR 55 200
32 Grecja EUR 50 160
33 Gruzja EUR 48 160
34 Hiszpania EUR 50 200
35 Holandia EUR 50 150
36 Indie EUR 42 210
37 Indonezja EUR 41 110
38 Irak USD 60 120
39 Iran EUR 41 95
40 Irlandia EUR 52 160
41 Islandia EUR 56 160
42 Izrael EUR 70 200
43 Japonia JPY 7 532 22 000
44 Jemen USD 48 160
45 Jordania EUR 50 130
46 Kambodża USD 45 100
47 Kanada CAD 71 190
48 Katar EUR 41 200
49 Kazachstan EUR 45 155
50 Kenia EUR 41 150
51 Kirgistan USD 41 150
52 Kolumbia USD 49 120
53 Kongo USD 66 220
54 Korea Południowa EUR 46 170
55 Korea Północna EUR 48 170
56 Kostaryka USD 50 140
57 Kuba EUR 50 140
58 Kuwejt EUR 39 200
59 Laos USD 54 100
60 Liban USD 57 150
61 Libia EUR 52 100
62 Liechtenstein CHF 88 220
63 Litwa EUR 45 150
64 Luksemburg EUR 55 200
65 Łotwa EUR 57 132
66 Macedonia Północna EUR 43 138
67 Malezja EUR 41 140
68 Malta EUR 43 180
69 Maroko EUR 41 130
70 Meksyk USD 58 154
71 Mołdowa EUR 45 94
72 Monako EUR 55 200
73 Mongolia EUR 45 154
74 Niemcy EUR 49 170
75 Nigeria EUR 46 240
76 Norwegia NOK 496 1 650
77 Nowa Zelandia USD 58 180
78 Oman EUR 40 240
79 Pakistan EUR 38 200
80 Palestyna EUR 70 200
81 Panama USD 52 140
82 Peru USD 50 150
83 Portugalia EUR 49 150
84 Południowa Afryka USD 52 275
85 Rosja EUR 48 200
86 Rumunia EUR 42 110
87 San Marino EUR 53 192
88 Senegal EUR 44 120
89 Serbia EUR 40 110
90 Singapur USD 56 230
91 Słowacja EUR 47 132
92 Słowenia EUR 45 143
93 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

– Nowy Jork

– Waszyngton

USD 59 200

– 350

– 300

94 Syria USD 50 150
95 Szwajcaria CHF 88 220
96 Szwecja SEK 510 2 000
97 Tadżykistan EUR 41 140
98 Tajlandia USD 42 110
99 Tanzania USD 53 150
100 Tunezja EUR 37 100
101 Turcja USD 53 185
102 Turkmenistan EUR 47 90
103 Ukraina EUR 41 180
104 Urugwaj USD 50 80
105 Uzbekistan EUR 41 140
106 Watykan EUR 53 192
107 Wenezuela USD 60 220
108 Węgry EUR 44 143
109 Wielka Brytania GBP 45 220
110 Wietnam USD 53 160
111 Włochy EUR 53 192
112 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
113 Zimbabwe EUR 39 90
114 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 43 220
115 Państwa inne niż wymienione w lp.1-114 EUR 41 140

Przy podróżach do:

– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,

– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,

– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.