Podatnik podatku rolnego/podatku leśnego

Podatnikami podatku rolnego/leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami albo posiadaczami samoistnymi gruntów/lasów
  • użytkownikami wieczystymi gruntów/lasów
  • posiadaczami gruntów/lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast podatek leśny płacony jest od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Stawki podatku

Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 – na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt (2022 r. wynosiła – 61,48 zł za 1 dt).

Stawka podatku rolnego w 2023 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt wyniesie:

1) 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta),

2) 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta).

Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. – na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym -średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3 (w 2021 r. było to 212,26 zł za 1 m3).

Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³ wyniesie 71,0996 zł (0,22 x 323,18 zł).

Rada gminy może obniżyć wartość ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bądź kwotę stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowane jako podstawa do ustalenia podatku/leśnego na rok podatkowy 2023 na obszarze gminy.

Stawki podatku rolnego/leśnego nie podlegają zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego/leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ordynacji podatkowej.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Terminy płatności

Podatek rolny płaci się w 4 proporcjonalnych ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny osoby fizyczne mogą opłacać również w 4 ratach do: 15 marca,15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – płacą podatek leśny za poszczególne miesiące w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli kwota podatku rolnego/leśnego nie przekracza 100 zł, podatek płaci się jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.