W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 731 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 28.7.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

 

Zasady ustalania stawek podatku od nieruchomości określają przepisy art. 5 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452; dalej: PodLokU).

 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie (art. 5 ust. 1 PodLokU):
od gruntów:
  2022 r. 2023 r.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł od 1 m2 powierzchni 1,16 zł od 1 m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł od 1 ha powierzchni 5,79 zł od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł od 1 m2 powierzchni 3,81 zł od 1 m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
mieszkalnych 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 PodLokU
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zasady ustalania stawek podatku od środków transportowych określa art. 10 PodLokU.

 

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć (art. 10 ust. 1 PodLokU):
od samochodu ciężarowego (art. 8 pkt 1 PodLokU), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  2022 r. 2023 r.
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 912,48 zł 1020,16 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1522,21 zł 1701,84 zł
powyżej 9 ton 1826,64 zł 2042,19 zł
od samochodu ciężarowego (art. 8 pkt 2 PodLokU):
3485,69 zł 3897,01 zł
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do PodLokU
od ciągnika siodłowego lub balastowego (art. 8 pkt 3 PodLokU): 2131,05 zł 2382,52 zł
od ciągnika siodłowego lub balastowego (art. 8 pkt 4 PodLokU), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
do 36 ton włącznie 2694,21 zł 3012,13 zł
powyżej 36 ton 3485,69 zł 3897,01 zł
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do PodLokU
od przyczepy lub naczepy (art. 8 pkt 5 PodLokU): 1826,64 zł 2042,19 zł
od przyczepy lub naczepy (art. 8 pkt 6 PodLokU), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
do 36 ton włącznie 2131,05 zł 2382,52 zł
powyżej 36 ton 2694,21 zł 3012,13 zł
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do PodLokU
od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca 2156,92 zł 2411,44 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 2726,93 zł 3048,71 zł

 

Zasady określania stawek opłat lokalnych określa art. 19 pkt 1 PodLokU.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź
Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:
  2022 r. 2023 r.
stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie 953,38 zł dziennie
stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 PodLokU, nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie 2,80 zł dziennie
stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,52 zł dziennie 3,94 zł dziennie
stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,83 zł dziennie 5,40 zł dziennie
stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 135,00 zł rocznie od jednego psa 150,93 zł rocznie od jednego psa
stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie 3,14 zł dziennie
stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie 0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie