Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W 2023 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie będą znacznie wyższe niż w 2022 r. Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. będzie podwyższone dwukrotnie.

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3490 zł, a obecnie jest to 3010 zł (wzrośnie zatem o 480 zł). Natomiast od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3600 zł (czyli wzrośnie o 590 zł w stosunku do obowiązującego obecnie). Minimalne wynagrodzenie zostało ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 17.450 (5 x 3490 zł ).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 18.000 zł (5 x 3600 zł).

Kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe w okresie od 1.6.2023 r. do 30.6.2023 r. może być wymierzona od kwoty 349 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 69.800 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 360 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 72.000 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia.

Zatem stawka dzienna nie może być niższa w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. od: 116,33 zł (3490 zł/30 ), a w okresie od 1.7.2023 do 31.12.2023 r. nie może być niższa od: 120 zł (3600 zł/30).

Jednocześnie stawka dzienna nie może przekraczać jej czterystukrotności, czyli w okresie od.1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. nie może przekraczać kwoty 46 532 zł (400 x 116,33 zł), a w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. nie może przekraczać kwoty 48 000 zł (400 x 120 zł).

W rezultacie, stawka dzienna w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. mieści się w granicach kwot: od 116,33 zł do 46 532 , a w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. w granicach kwot: od 120 zł do 48 000 zł.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Kara grzywny może być natomiast orzeczona w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. w granicach kwot: od 1163,3 zł (10 stawek dziennych x 116,33 zł) do 33 503 040 zł (720 stawek x max stawkę dzienną tj. 46 532 ). Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. kara grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 1200 zł (10 stawek dziennych x 120 zł) do 34 560 000 zł (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 48 000).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE W 2023 ROKU
WYKROCZENIA OD 1.1.2023

DO 30.6.2023

 

OD 1.7.2023

DO 31.12.2023

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5.krotność minimalnego wynagrodzenia) 17 450 zł 18 000 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 5. krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 349 zł

do 17 450 zł

od 360 zł

do 18 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 349 zł

do 69 800 zł

od 360 zł

do 72 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 349 zł

do 34 900 zł

od 360 zł

do 36 000 zł

PRZESTĘPSTWA OD 1.1.2023

DO 30.6.2023

OD 1.7.2023

DO 31.12.2023

Stawka dzienna od 116,33 zł

do 46 532 zł

od 120 zł

do 48 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem od 1163,3 zł

do 33 503 040 zł

od 1200 zł

do 34 560 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem od 1163,3 zł

do 33 503 040 zł

od 1200 zł

do 34 560 000 zł