Na podstawie art. 106r VATU minister finansów wydał rozporządzenie z 27.12. 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. z 2021 r. poz. 2481), w którym określił rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z tego Systemu oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z KSeF, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w KSeF, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji i weryfikacji podmiotów, o których mowa w art. 106nb VATU, oraz zapewnienia podmiotom dostępu do faktur ustrukturyzowanych i możliwości zapoznania się z ich treścią.

Pobierz bezpłatny e-book Jak korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur? Sprawdź

Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Związany jest on z koniecznością dostosowania warunków korzystania z KSeF do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także zmian dotyczących uznania za podatnika VAT grupy VAT, a nie poszczególnych jej członków.

W projekcie przewiduje się rozwiązania ograniczające dostęp do systemu KSeF dla jednostek scentralizowanych w ramach JST – jednostek „wewnętrznych” i członków grupy VAT. Proponowane regulacje przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną. Dodatkowe uprawnienia w stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarządzać uprawnieniami w jednostce wewnętrznej JST. Osoba posiadająca takie uprawnienie, co do zasady, nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych jednostkach w ramach JST. Analogiczne rozwiązanie przewiduje się dla poszczególnych członków grup VAT w ramach danej grupy VAT.

W przypadku innych jednostek pomocniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie przewiduje się szczególnego rodzaju uprawnień. Inne jednostki pomocnicze korzystają z KSeF na zasadach ogólnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź