Czynność

 

Termin dokonania czynności wynikający z RachunkU Wydłużenie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek spoza sektora finansów publ. Przepisy RachunkU
zamknięcie ksiąg rachunkowych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia

(w przypadku zamknięcia na dzień kończący rok obrotowy, a ten przypada 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 1 miesiąc art. 12 ust. 2 pkt 1
sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 26.3.2022 r.)

przedłuża się o 90 dni art. 24 ust. 5 pkt 2
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 52 ust. 1
sporządzenie sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 49 ust. 1
sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych wraz ze sprawozdaniem z działalności (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 49b ust. 9
zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 30.6.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 49b ust. 9
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 30.6.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 53 ust. 1
sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 55 ust. 2a
sporządzenie odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 55 ust. 2c
zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 55 ust. 2c
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 63c ust. 2
zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 30.6.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 63c ust. 4
sporządzenie sprawozdania z płatności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 63f ust. 1
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe

(jeśli dzień bilansowy przypada na 31.12.2021 r. – termin do 31.3.2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące art. 63g ust. 4
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Sprawdź