W Dz.U. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów:

  • z dnia 1.12.2022 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2543) – formularz ORD-WS(4);
  • z dnia 2.12.2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2545) – formularz ORD-OG(4);
  • z dnia 2.12.2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2548) – formularz ORD-IN(10).
Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Z przepisów ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.; dalej: OrdPU) wynika że minister właściwy do spraw finansów publicznych:

  • biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera określone dane oraz sposób uiszczenia opłaty (art. 14a § 11 OrdPU);
  • określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, który zawiera określone dane, a także sposób uiszczenia opłaty, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 14b § 7 OrdPU);
  • określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku wspólnego zawierającego określone dane, a także sposób uiszczenia opłaty mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 14r § 6 OrdPU).
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj
Ważne

Złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podlega opłacie 40 zł, którą należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14f OrdPU). Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku (art. 14r § 4 OrdPU). Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.