W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany do ustaw podatkowych (art. 21 ust. 1 pkt 63b PDOFizU oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a PDOPrU) w zakresie zwolnień od podatku doprecyzowujące warunki zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu (dalej: DOW). Ze zwolnienia podatkowego będą mogli korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie DOW i uzyskują dochody wyłącznie z realizacji nowej inwestycji  i na terenie określonym w DOW.

Zmiana jest szczególnie istotna w przypadku reinwestycji w istniejący zakład (fabrykę0 przedsiębiorstwa. Zatem po zmianie zwolnienie podatkowe nie będzie mogło objąć dotychczasowej działalności zakładu, a jedynie nową inwestycję. Takie stanowisko pojawiało się dotychczas w interpretacjach organów podatkowych. Jednak sądy zajmowały stanowisko przychylne dla podatników, pozwalające zastosować zwolnienie dla dochodów z całego zakładu. Wprowadzenie jednoznacznej regulacji w tym zakresie rozwiewa dotychczasowe wątpliwości, jednocześnie może zawęzić stosowanie tego zwolnienia podatkowego.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Dodatkowo wprowadzono zmiany uszczelniające do małej klauzuli antyabuzywnej zawartej w art. 21 ust. 5cc PDOFizU i art. 17 ust. 6c PDOPrU poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego.

Polski Ład wprowadza również zmiany w ustawie z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i w ustawie z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, które znoszą wątpliwości w zakresie wydatków poniesionych na środki trwałe (w tym środki transportu) służące celom osobistym przedsiębiorcy; zaznaczono, że nie stanowią one kosztów kwalifikowanych. Dodano również definicję „rozpoczęcia prac”, przez którą i rozumie się:

1)       rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub

2)       pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub

3)       inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło pierwsze, przy czym nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.

W nowelizacji ww. ustaw, w miejsce dotychczasowego wymogu utrzymywania zatrudnienia na określonym poziomie, wprowadzony zostanie obowiązek zatrudniania nowych pracowników w związku z realizacją nowej inwestycji. Możliwość zmiany zezwolenia na działalność w SSE oraz decyzji o wsparciu została ograniczona – nie mogą być zmienione w zakresie skutkującym zwiększeniem kosztów kwalifikowanych. Przy tym została ograniczona możliwość zmiany decyzji o wsparciu, która powodowałaby obniżenie poziomu zatrudnienia określonego w tej decyzji o więcej niż 20% (ma to już miejsce obecnie w przypadku zezwolenia SSE).

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Przedsiębiorcy realizujący nową inwestycję na postawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na działalność w SSE, którzy  osiągają dochody z praw własności intelektualnej, do ustalenia wysokości tych dochodów powinni zastosować wskaźnik nexus oraz pozostałe warunki wymienione w przepisach ustaw podatkowych.

Zmiany wejdą w życie z 1 stycznia 2022 r.