Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani m.in. prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów (art. 15 ust. 1 RyczałtU). W związku z tym minister jest upoważniony do wydania rozporządzenia określającego sposobu prowadzenia ewidencji, szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposobu dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także sposobu prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2002 r.  w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jednak w związku ze zmianami w ustawach podatkowych, które wynikają z tzw. Polskiego Ładu zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi dotychczas obowiązujące.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie od 1.1.2022 r. i  wprowadza następujące zmiany:

1) określa nowy wzór ewidencji przychodów, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. stawki 14% oraz 12%,

2) określa składniki, które nie podlegają objęciu wykazem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj.:

a) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 PDOFizU.

Jest to zmiana analogiczna do przyjętej w PDOFizU w zakresie prowadzonej na podstawie tej ustawy ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1.1.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź