Spółka X oraz spółka Z są powiązane i transakcje pomiędzy nimi powinny być oznaczane w JPK_V7 kodem „TP”.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Podmioty powiązane

Przepisy dotyczące powiązań między podatnikami podatku od towarów i usług znajdują się w art. 32 VATU. Kod „TP” w pliku JPK_V7 ma zastosowanie w przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 VATU.

Ten ostatni przepis odsyła zaś do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 PDOFizU i art. 11a ust. 1 pkt 5 PDOPrU.

W myśl tych przepisów podmiotami powiązanymi są:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej

– spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Wywieranie znaczącego wpływu

Z dalszych przepisów wynika, że przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, że ten sam inny podmiot (czyli Jan Kowalski) wywiera znaczący wpływ na spółkę X oraz spółkę Z.

Na spółkę X wywiera ten znaczący wpływ pośrednio (jako osoba reprezentująca jednoosobowo komplementariusza spółki X i mająca faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji przez spółkę X), zaś na spółkę Z wywiera bezpośrednio znaczący wpływ (jako udziałowiec mający więcej niż 25% udziału w kapitale).

Tak więc spółka X oraz spółka Z są powiązane i transakcje pomiędzy nimi powinny być oznaczane w JPK_V7 kodem „TP”.