Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się, co do zasady, według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W tym roku 3 października był dniem roboczym, a zatem należy wziąć średni kurs euro z tego dnia. Kurs euro na 3.10.2022 r. wynosił 4,8272 zł/1 euro. Kurs ten jest wyższy w porównaniu z kursem euro na 1.10.2021 r., który wynosił 4,5941 zł.

W związku z tym przewidziane limity podatkowe na 2023 r. są wyższe niż w roku bieżącym.

Mały podatnik

Pojęcie małego podatnika używane jest zarówno na potrzeby podatku dochodowego, jaki i VAT. Status małego podatnika w podatku dochodowym łączy się z możliwością wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, a także możliwością stosowania jednorazowej amortyzacji.

Natomiast w podatku VAT mały podatnik może rozliczać się kasowo (tzn. taki podatnik płaci podatek VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta) i kwartalnie.

Warunkiem uzyskania statusu małego podatnika w VAT było dotychczas uzyskanie ze sprzedaży (wraz z VAT) kwoty nie przekraczającej równowartości 1 200 000 euro (kwotę po przeliczeniu zaokrągla się do 1000 zł). Jednak wśród zmian w ramach SLIM VAT 3 proponuje się zwiększenie tego limitu do 2 000 000 zł. Jeśli te przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku, to w 2023 r. przedsiębiorca będzie mieć status małego podatnika w VAT, jeśli wartość ze sprzedaży za 2022 r. nie przekroczy kwoty 9 654 000 zł (2 000 000 euro × 4,8272 zł w zaokrągleniu do 1000 zł).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W przypadku prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) małym podatnikiem jest ten podatnik, którego kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 000 euro. Za 2022 r. limit ten będzie wynosić 217 000 zł.

W przypadku podatków dochodowych małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła kwoty, która odpowiada równowartości 2 000 000 euro (kwotę po przeliczeniu zaokrągla się do 1000 zł). Małym podatnikiem w 2023 r. będzie przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży (wraz z VAT należnym) w 2022 r. nie przekroczył kwoty 9 654 000 zł.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy mający status małego podatnika, a także nowo założone podmioty. Podatnicy, których przychód ze sprzedaży w 2022 r. nie przekroczył kwoty 9 654 000 (mali podatnicy) i kupili środek trwały zaliczany do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) mogą zaliczyć go jednorazowo do kosztów podatkowych. Oznacza to, że w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych przedsiębiorca może dokonać tych odpisów amortyzacyjnych do określonego limitu łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50 000 euro w roku podatkowym. A zatem w 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć jednorazowo do kosztów łączny zakup środków trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych) do wysokości 241 000 zł

Rozliczanie w formie ryczałtu

Zgodnie z ogólną zasadą przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, bądź wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, z tym że w tym przypadku ww. limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki z tej działalności – w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. A zatem osoby fizyczne (przedsiębiorcy) lub spółki cywilne (jawne) osób fizycznych, które osiągnęły przychód z działalności w 2022 r. do kwoty 9 654 000 mogą rozliczać przychód w 2023 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jeśli przychód przedsiębiorcy lub spółki osobowej przekroczy za 2022 r. 2.000.000 euro to mają oni obowiązek w 2023 r. prowadzić ewidencję działalności w formie ksiąg rachunkowych. Do przeliczenia tej kwoty należy wziąć pod uwagę średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. A zatem jeśli w 2022 r. przedsiębiorca osiągnął przychód ponad kwotę 9 654 000 powinien w 2023 r. prowadzić księgi rachunkowe.

 

jeśli przychód osoby fizycznej lub spółki osobowej za 2022 r. przekroczy tę kwotę w 2022 r. musi prowadzić księgi rachunkowe. 9 654 000 zł
jeśli przychód podatnika w 2022 r. przekroczy tę kwotę to w 2023 r. nie może rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 9 654 000
jeśli przychody firmy ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2022 r. nie przekroczą tej kwoty to podatnik w 2023 r. będzie mieć status małego podatnika w VAT. (jeśli zostanie podwyższony limit z 1 200 000 euro do 2 000 000 zł) 9 654 000
jeśli przychody firmy ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2022 r. nie przekroczą tej kwoty to podatnik w 2023 r. będzie mieć status małego podatnika w CIT i PIT. 9 654 000
w tej wysokości w 2023 r. będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych odpis z tytułu jednorazowej amortyzacji. 241 000