Najprawdopodobniej przy ocenie prawa do korzystania ze wskazanego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, należy w przedstawionej sytuacji uwzględniać całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych (w tym opłacaną kartą).

Po ewentualnej utracie prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, spółka będzie obowiązana ewidencjonować również sprzedaż na rzecz osób prywatnych, dokonywaną przez internet i dokumentowaną fakturami, chyba że zastosowanie będzie miało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 VATU). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Rozporządzenie to m.in.  zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 KasRejR). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób prywatnych przekroczyła kwotę 20 000 zł (zob. § 5 ust. 1 KasRejR).

Ustalając prawo do tego zwolnienia, uwzględniać należy co do zasady całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych, w tym wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Od zasady tej istnieją jedynie dwa wyjątki, które dotyczą obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 35 i 47 załącznika do KasRejR (zob. § 3 ust. 4 KasRejR ).

Z treści pytania nie wynika jednak, że wyjątki te mają w przedstawionej sytuacji zastosowanie. Najprawdopodobniej zatem przy ocenie prawa do korzystania ze wskazanego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania należy uwzględniać całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych (w tym opłacaną kartą).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wskazać jednocześnie pragnę, że poza świadczeniem usług najmu, wystawianie faktur nie zwalnia podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Również dokonywanie transakcji przez internet nie zwalnia podatników automatycznie z tego obowiązku.

W konsekwencji po ewentualnej utracie prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania spółka będzie obowiązana ewidencjonować również sprzedaż na rzecz osób prywatnych dokonywaną przez internet i dokumentowaną fakturami, chyba że zastosowanie będzie miało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące:

  1. dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do KasRejR ), lub
  2. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do KasRejR).