Nowe rozporządzenie do PZP w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

Od 1.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Nowe plany postępowań o udzielenie zamówienia od 1.1.2021 r.

Od 1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362). W rozporządzeniu określono wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, do stosowania którego zobowiązani są zamawiający objęci obowiązkiem sporządzania planów postępowań, czyli zamawiający wymienieni w art. 4 pkt 1 i 2 PZP oraz ich związki (np. jednostki sektora finansów publicznych).

Od dziś obowiązuje nowe PZP – najważniejsze zmiany

Od 1.1.2021 r. zaczyna obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych, wraz z jedo istotnymi zmianami wprowadzonymi w ustawie z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2275).

Wyrok TK stwierdzający niezgodność wysokości opłaty od skargi na orzeczenie KIO

W Dzienniku Ustaw z 8.12.2020 r. poz. 2186 ogłoszono wyrok TK z 2.12.2020 r., SK 9/17. Jest on wynikiem skargi kon­stytucyjnej spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 34 ust. 1 KSCU w zakresie, w jakim wprowadza wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO w wyso­kości, która może uniemożliwić wniesienie tego środka zaskarżenia oraz rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny.

Nowe Prawo zamówień publicznych a doręczenia elektroniczne

W Dzienniku Ustaw z 22.12.2020 r. ogłoszono ustawę z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), w której w art. 142 dokonano dwóch zmian w przepisach nowego Prawa zamówień publicznych. Zmiany w zakresie PZP wchodzą w życie z dniem 1.7.2021 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie protokołów postępowania do nowego Prawa zamówień publicznych

W toku rządowych prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ww.rcl.gov.pl). Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1.1.2021 r., a zatem tak jak PZP, na podstawie której jest wydawane.

Uchwalenie nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 27.11.2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona m.in. przepisy PZP, które wchodzą w życie 1.1.2021 r.

Projekt rozporządzenia do nowego Prawa zamówień publicznych w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań przez KIO

Przedmiotem prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (wersja z 5.11.2020 r.). Stanowi on wykonanie delegacji ustawowej z art. 544 ust. 4 PZP i zawiera regulacje odnoszące się do postępowania odwoławczego oraz wnoszenia odwołania do Prezesa KIO, a w związku z tym rozporządzenie powinno wejść w życie razem z PZP, tj. 1.1.2021 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. taryfikatora korekt finansowych za naruszenia nowego Prawa zamówień publicznych

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dla wielu zamawiających istotne znaczenie mogą mieć zmiany przewidziane w będącym w toku rządowych prac legislacyjnych projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 26.10.2020 r.).

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności