Projekt rozporządzenia dotyczący wniosku o stwierdzenie prowadzenia działalności sektorowej na rynku konkurencyjnym do nowego PZP

W toku prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia do art. 394 ust. 4 PZP, tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (wersja z 13.10.2020 r.). Jest on odzwierciedleniem art. 35 dyrektywy 2014/25/UE.

Projekt rozporządzenia o informacji o ofertach do nowego PZP

W toku prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia do art. 81 ust. 2 PZP, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi UZP (wersja z 13.10.2020 r.). Zakres projektowanej regulacji nie jest obecnie regulowany żadnym aktem prawnym, upoważnienie do wydania rozporządzenia zostało bowiem wprowadzone w PZP.

Projekt nowelizacji PZP w wersji z 1.10.2020 r.

W trakcie kolejnych uzgodnień, wyznaczonych do 14.10.2020 r. w ramach Komitetu do Spraw Europejskich, znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.

Europejski Inspektor Ochrony Danych wypowiedział się w kwestii biometrii

Wojciech Wiewiórowski pełniący funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) zabrał głos w trakcie dorocznego Kongresu Instytutu Biometrii. W trakcie swojego wystąpienia poruszył kwestie dotyczące zwiększenia ilości danych biometrycznych podlegających przetwarzaniu. Podkreślił również istotność budowania zaufania w celu zwiększenia komfortu społeczeństwa związanego z takim przetwarzaniem.

Spadek liczby osób bezrobotnych drugi miesiąc z rzędu

6,1 % – tyle wyniosła stopa bezrobocia we wrześniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,3 tys.

Projekt nowelizacji PZP w nowej, rozszerzonej wersji z 22.9.2020 r.

W trakcie prac legislacyjnych znajduje się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmienianych w projekcie (w wersji z 22.9.2020 r.) ustaw jest PZP, która wchodzi w życie 1.1.2021 r. W stosunku do poprzedniego projektu nowelizacji PZP, zakres przewidywanych zmian jest znacznie szerszy, choć część z nich ma w niezbędnym zakresie charakter doprecyzowujący lub porządkujący uchwalone przepisy. 

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń

W toku prac legislacyjnych jest projekt aktu wykonawczego do art. 128 ust. 6 do PZP, tj. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Projekt rozporządzenia dotyczący komunikacji elektronicznej według PZP

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt aktu wykonawczego do art. 70 PZP tj. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Projekt rozporządzenia dotyczący wyłonienia członków KIO

W toku uzgodnień rządowych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków KIO.

Projekt rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania odwoławczego przed KIO

W toku uzgodnień rządowych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Stanowi on wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 576 PZP i przewiduje się, że wejdzie w życie tak jak PZP, czyli 1.1.2021 r.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych