Pierwsza ze zmian dotyczy art. 508 w ust. 2 nowego PZP i polega na tym, że po wyrazach „komunikacji elektronicznej” dodaje się przecinek oraz wyrazy „w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)”. Oznacza to, że pisma w postępowaniu odwoławczym w postaci elektronicznej wnosić się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ww. ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. W świetle definicji ustawowej jest to adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Druga ze zmian odnosi się do art. 580 w ust. 2 zdanie drugie PZP dotyczącego wnoszenia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Zgodnie ze zmianą złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.