Materia regulowana projektowanym rozporządzeniem podzielona została na rozdziały dotyczące kwestii związanych z czynnościami wstępnymi i przygotowawczymi (tj. określeniem fizycznego miejsca wnoszenia odwołania oraz innych pism wnoszonych w postępowaniu odwoławczym), przygotowaniem rozprawy, przebiegiem postępowania oraz orzekaniem przez KIO.

Jedną z najistotniejszych kwestii jest określenie, że pisma w postępowaniu odwoławczym, sporządzone w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 508 ust. 1 PZP, ma się wnosić na elektroniczną skrzynkę podawczą UZP. Odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie pism w postępowaniu odwoławczym na elektroniczną skrzynkę podawczą UZP udostępniany jest na stronie internetowej UZP przez Prezesa KIO. Co istotne, wprowadza się domniemanie, że dzień wniesienia pisma sporządzonego w postaci elektronicznej, przez stronę lub uczestnika postępowania odwoławczego, a także dzień przesłania pisma kierowanego przez KIO do strony lub uczestnika postępowania odwoławczego, jest dniem jego doręczenia.

W odniesieniu do etapu przygotowawczego wskazano w projekcie, że Prezes KIO wzywa zamawiającego do niezwłocznego złożenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej, jeżeli w odwołaniu nie występują braki formalne. Akta z postępowania o udzielenie zamówienia mają być zapisane na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą oraz metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych. Jeżeli jednak zamawiający odstąpił od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający składa kopię dokumentacji postępowania w postaci papierowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną.

Nowymi regulacjami są przepisy dotyczące przeglądania przez strony i uczestników postępowania akt sprawy odwoławczej, obejmujące m.in. uprawnienie do przeglądania akt sprawy, samodzielnego utrwalania ich obrazu oraz otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół zostanie sporządzony wyłącznie pisemnie. Podobnie jak dotychczas, wokanda, czyli wykaz spraw odwoławczych skierowanych do rozpoznania na rozprawie, będzie podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej UZP oraz przy sali rozpraw przed rozpoczęciem rozprawy, nie wcześniej jednak niż w dniu, na który wyznaczono rozpoznanie odwołań. Wokanda zamieszczona przy sali rozpraw ma zawierać informacje dotyczące składu orzekającego.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że przewodniczący składu orzekającego będzie mógł wyrazić zgodę na rejestrowanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, gdy przemawiać będzie za tym uzasadniony interes społeczny, a ważny interes strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego temu się nie sprzeciwia, i gdy dokonywanie tych czynności nie utrudni przeprowadzenia rozprawy. Przewiduje się także możliwość zarządzenia przez skład orzekający wymiany pism przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego, z oznaczeniem porządku składania pism, terminów, w których pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. Niemniej jednak postanowienie dowodowe nie będzie wiązać składu orzekającego, który może je, stosownie do okoliczności, uchylić lub zmienić aż do zamknięcia rozprawy. Przed zamknięciem rozprawy przewodniczący składu orzekającego będzie udzielać głosu kolejno odwołującemu, a następnie zamawiającemu, a także uczestnikom postępowania odwoławczego w kolejności zależnej od strony, do której uczestnik postępowania odwoławczego przystąpił.

Należy zauważyć, że w projekcie rozporządzenia nie zawarto regulacji przejściowej. Wynika to faktu, że kwestie intertemporalne odnoszące się do postępowań odwoławczych będących w toku w dniu wejścia w życie rozporządzenia uregulowano w ustawie z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020). Przepis art. 92 tej ustawy stanowi bowiem, że do postępowań odwoławczych, wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Czynności dokonane w tych postępowaniach pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych. Z kolei w przypadku postępowań odwoławczych wszczętych po 31.12.2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1.1.2021 r., stosuje się przepisy PZP, w tym przepisy wykonujących ją aktów podstawowych.