Regulacje zamieszczone w rozporządzeniu są istotne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, zwłaszcza w zakresie wysokości wpisu od odwołania (zob. tabela 1) oraz zasad ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, a także związanego z tym wyboru tzw. strategii procesowej.

Tabela 1. Wysokość wpisu od odwołania do Prezesa KIO

Przedmiot wpisu

Wysokość wpisu od dowołania

wartość mniejsza niż progi unijne

wartość równa lub przekracza progi unijne

dostawy/usługi/konkurs

7 500 zł

15 000 zł

roboty budowlane

10 000 zł

20 000 zł

usługi społeczne i inne szczególne usługi

7500 zł

15 000 zł

Nowym rozwiązaniem, mającym swoje źródło w art. 513 PZP, jest określenie w rozporządzeniu wysokości wpisu wnoszonego w postępowaniu odwoławczym dotyczącym zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Wynosi on:

1) 7500 złotych – w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi lub w konkursie;

2) 10 000 złotych – w przypadku zamówienia na roboty budowlane.

Na uwagę zasługuje jednoznaczne określenie uiszczania wpisu w przypadku gdy odwołujący, który w ramach tego samego postępowania odwoławczego wniósł odwołanie od czynności lub zaniechania zamawiającego związanych z więcej niż jedną częścią zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia, w którym dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Wskazuje się, że wówczas odwołujący uiszcza jeden wpis.

Ponadto jednoznacznie uregulowano kwestie proporcjonalnego ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, co przedstawia się w poniższych tabelach 2 i 3. Określono przy tym, że KIO może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od rozdzielenia kosztów w sposób proporcjonalny (stosunkowy), o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2–4 rozporządzenia, w szczególności jeżeli przemawia za tym rodzaj zarzutów uwzględnionych przez KIO lub ich waga dla rozstrzygnięcia odwołania.

Tabela 2. Reguły zasadzania kosztów postępowania odwoławczego przez KIO w przypadku uwzględnienia odwołania w całości

Koszty w przypadku uwzględnienia odwołania w całości przez KIO

Kto ponosi koszty ?

Jak KIO zasądza koszty

zamawiający

od zamawiającego na rzecz odwołującego równowartość kwoty wpisu oraz koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (np. koszty pełnomocnika w wysokości nieprzekraczającej 3 600 zł)

uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw, który przystąpił po stronie zamawiającego, jeżeli uczestnik ten wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu

od uczestnika wnoszącego sprzeciw na rzecz odwołującego równowartość kwoty wpisu oraz koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia

zamawiający i uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw, który przystąpił po stronie zamawiającego, jeżeli uczestnik ten wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, gdy zamawiający uwzględnił część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania

zasądza równowartość kwoty wpisu oraz koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, na rzecz odwołującego od zamawiającego i uczestnika wnoszącego sprzeciw, rozdzielając je między nimi stosunkowo, obliczając proporcję liczby zarzutów przedstawionych w odwołaniu nieuwzględnionych przez zamawiającego do liczby zarzutów przez niego uwzględnionych, wobec uwzględnienia których uczestnik wniósł sprzeciw

Tabela 3. Reguły zasadzania kosztów postępowania odwoławczego przez KIO w przypadku uwzględnienia odwołania w części

Koszty w przypadku uwzględnienia odwołania w części przez KIO

Kto ponosi koszty ?

Jak KIO zasądza i rozdziela koszty

odwołujący i zamawiający, jeżeli w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części,

(1) rozdziela wpis stosunkowo, zasądzając odpowiednio od zamawiającego albo uczestnika postępowania odwoławczego wnoszącego sprzeciw na rzecz odwołującego kwotę, której wysokość ustali, obliczając proporcję liczby zarzutów przedstawionych w odwołaniu, które Izba uwzględniła, do liczby zarzutów, których Izba nie uwzględniła

(2) rozdziela koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, w sposób określony w pkt (1) lub znosi te koszty wzajemnie między odwołującym i odpowiednio zamawiającym albo uczestnikiem postępowania odwoławczego wnoszącym sprzeciw

odwołujący i uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw, który przystąpił po stronie zamawiającego, jeżeli uczestnik ten wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu

odwołujący i zamawiający lub uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw, który przystąpił po stronie zamawiającego, jeżeli uczestnik ten wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, gdy zamawiający uwzględnił część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania

(1) rozdziela wpis stosunkowo, zasądzając na rzecz odwołującego od zamawiającego lub od uczestnika postępowania odwoławczego wnoszącego sprzeciw kwotę, której wysokość ustali przez obliczenie proporcji liczby zarzutów uwzględnionych przez Izbę do liczby zarzutów, których KIO nie uwzględniła, mając na względzie, ile spośród tych zarzutów było objętych sprzeciwem uczestnika wnoszącego sprzeciw

(2) rozdziela koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, w sposób określony w pkt (1) lub znosi te koszty wzajemnie między odwołującym i zamawiającym lub uczestnikiem postępowania odwoławczego wnoszącym sprzeciw

Istotne znaczenie, zwłaszcza dla wykonawcy mają kwestie ponoszenia kosztów w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez KIO w całości na skutek cofnięcia przez niego odwołania przed otwarciem rozprawy. Jeżeli nastąpi to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się 90% wpisu. W takim przypadku KIO orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości. Natomiast, gdy do cofnięcia odwołania dojdzie w dniu, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołujący ponosi koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, oraz zwraca się mu 90% wpisu. W takim przypadku Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wnoszącego sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości albo w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, oraz orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.