Od 1.1.2022 r. na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2076) podatnicy mają możliwość wystawiania e-faktur, tj. faktur ustrukturyzowanych wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Aby zachęcić podatników do wystawiania w ten sposób faktur, przewidziano dla nich prawo do szybszego zwrotu VAT w ciągu 40 dni. Aby skorzystać z tej możliwości  podatnicy muszą spełnić łącznie jeszcze inne warunki, które wskazano w art. 87 ust. 5b VATU.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Na podstawie art. 87 ust. 5b VATU urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) wszystkie faktury sprzedażowe wystawiane są przez podatnika w formie ustrukturyzowanej;

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych wykazana w deklaracji (kwota z przeniesienia) nie przekracza 3000 zł;

3) podatnik – przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot – był:

a) zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT (JPK_V7M, JPK_V7K),

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, zawarty w tzw. białej liście podatników VAT.

W konsekwencji z szybszego zwrotu VAT w ciągu 40 dni nie mogą skorzystać podatnicy VAT, którzy dopiero rozpoczęli lub wznowili działalność gospodarczą.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Ponadto, szybszy zwrot VAT przysługuje również, gdy podatnik spełnia wszystkie inne ww. warunki, a nie wystawi faktury ustrukturyzowanej ze względu na:

  1. brak możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej spowodowanej brakiem zgodności formularza ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, czyli faktury drukowane na kasach fiskalnych lub wystawiane przez nabywcę w ramach samofakturowania,
  2. wystawienie na kasie fiskalnej uproszczonej faktury (paragon z NIP nabywcy do wartości 450 zł),
  3. wystawienie faktury dotyczącej sprzedaży na odległość w ramach procedury VAT OSS (z zagranicznymi stawkami VAT).

W przypadku szybszego zwrotu VAT, następuje on na rachunek rozliczeniowy podatnika, a nie na rachunek VAT.