Nie, w obecnym stanie prawnym podatnicy dokonujący dostaw towarów w ramach handlu internetowego nie mogą używać kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Z art. 111b ust. 1 VATU wynika, że ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli za pomocą tzw. wirtualnych kas rejestrujących. Czynności te określa § 1 PodatOprogKasyR.

Z przepisów tych wynika, że kasy rejestrujące, mające postać oprogramowania, mogą być używane przez podatników w odniesieniu do 39 kategorii usług i dostaw towarów, jednak dokonywanie dostaw towarów w ramach handlu internetowego do czynności tych nie należy. Prowadzi to do wniosku, że w obecnym stanie prawnym podatnicy dokonujący dostaw towarów w ramach handlu internetowego nie mogą używać kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

W § 19a KasyR wskazano, że „podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kas on-line, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej”.

Przepis ten wiąże możliwość wystawiania e-paragonów z posiadaniem kasy online. Jeśli podatnik posiada kasę online, to należy włączyć funkcję e-paragonów.

Z kolei art. 111 ust. 3a pkt 1 VATU wskazuje, że „podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

– w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych”. Przepis ten nie wyklucza zastosowania proponowanego rozwiązania.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz