Tak, sprzedaż samochodu, o którym mowa, jeśli pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3%.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 PDOFizU – (art. 6 RyczałtU).

Jednocześnie, jak wynika z art. 14 ust. 1 pkt 2 lit. a PDOFizU, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Co za tym idzie, sprzedaż majątku będącego środkiem trwałym co do zasady jest przychodem z działalności gospodarczej.

W analizowanym przypadku wątpliwości może jednak budzić to, czy jest tak również w sytuacji, gdy środek ten został wycofany z prowadzonej działalności na cele prywatne. Z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f RyczałtU wynika jednak wprost, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących m.in. środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Jak z tego wynika, sprzedaż samochodu, o którym mowa w pytaniu będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3%.