Jeżeli sprzedawca dokonuje dostawy towarów na odległość i ewidencjonuje płatności przypisując je do konkretnych dostaw, to może dokonywać dostaw nawet nie dysponując sprawną kasą rejestrującą.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zaznaczyć trzeba, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest on obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. Co ważne, w przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Z powyższego wynika, że co do zasady brak możliwości fiskalizacji w kasie rejestrującej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych oznacza konieczność przerwania takiej sprzedaży.

Należy bowiem uwzględnić to, że poprzez przepisy wykonawcze prawodawca wprowadził zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Zwolnienie może być właściwe ze względu na wartość rocznej sprzedaży lub z uwagi na przedmiot świadczenia i okoliczności jego wykonania.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Jak rozumiem, w analizowanej sytuacji został przekroczony próg do stosowania zwolnienia od obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Jednak w treści pytania mowa jest o tym, że podatnik dokonuje sprzedaży na odległość przyjmując zapłaty w formie przelewów bankowych.

Oznacza to, że należy wskazać na zwolnienie od obowiązku stosowania kasy przy dokonywaniu dostawy towarów na odległość. Od obowiązku rejestracji w kasie wolna jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z wykładnią potwierdzaną w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, fakt, iż płatność jest dokonywana z wykorzystaniem aplikacji BLIK czy innych mobilnych operatorów płatności elektronicznych, poprzez których środki wpływają na rachunek bankowy podatnika spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od obowiązku fiskalizacji za pomocą kasy rejestrującej.

Tak np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 21.11.2022 r. (0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ):

Orzecznictwo

Płatności nabywców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) świadczonych przez Pana usług, będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem banku tj. przelewem lub za pomocą aplikacji Blik. Zatem zapłata za wykonane usługi będzie przez Pana otrzymana w całości na rachunek bankowy.

Powyższe odnosi się do usług, ale warunki stosowania zwolnienia co do płatności są takie same.

Podobnie Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10.10.2022 r. (0111-KDIB3-1.4012.472.2022.4.WN):

Orzecznictwo

Podsumowując, należy stwierdzić, że możecie Państwo na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które zapłata przez Klientów (osoby fizyczne) przekazywana jest przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe również odnosi się do usług, ale warunki stosowania zwolnienia co do płatności są takie same.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Podobny co do istoty pogląd został zaprezentowany również np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 13.10.2022 r. (0111-KDIB3-2.4012.521.2022.2.MN), z 10.3.2023 r. (0111-KDIB3-2.4012.22.2023.1.MN), czy z 8.6.2020 r. (0111-KDIB3-2.4012.174.2020.2.MN).

Z kolei w interpretacji indywidualnej z 19.10.2022 r. (0112-KDIL3.4012.315.2022.1.NS) Dyrektor KIS uznał za legitymujące do zastosowania zwolnienia przyjmowanie płatności za towar przez kuriera i następnie wpłacanie środków na rachunek dostawcy.

Jeżeli sprzedawca dokonuje dostawy towarów na odległość i ewidencjonuje płatności przypisując je do konkretnych dostaw, to może dokonywać dostaw nawet nie dysponując sprawną kasą rejestrującą. Co ważne, przy sprzedaży konsumenckiej nie powstaje obowiązek ewidencjonowania takich dostaw w kasie ani dokumentowania za pomocą faktur.