Na podstawie art. 24 ust. 7 PDOFizU określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2024, które stanowią załącznik do rozporządzenia.

Stosownie do art. 24 ust. 4 PDOFizU, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 tej ustawy, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Podstawą do wydania omawianego rozporządzenia jest art. 24 ust. 7 PDOFizU, zgodnie z którym minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4 ww. przepisu, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Prezes GUS Komunikatem z 25.5.2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. (M.P. z 2023 r., poz. 535) ogłosił, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 138,6% (wzrost cen o 38,6%). Uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS w rozporządzeniu została określona wysokość norm szacunkowych dochodu na 2024 r.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź