Stan faktyczny

Podatnik (osoba fizyczna) świadczy usługi księgowe na rzecz innych przedsiębiorców oraz w niewielkim zakresie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W 2015 r. źle zinterpretował przepisy i dobrowolnie zainstalował kasę rejestrującą. W żadnych z poprzednich lat obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył 20 000 zł. Podatnik nie świadczy usług doradczych. Sprzedaż dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych jest sporadyczna. Posiadanie kasy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, a użytkowanie jej jest bardzo rzadkie. W tej sytuacji podatnik ma wątpliwość czy może zrezygnować z kasy rejestrującej biorąc pod uwagę wyżej opisaną sytuację?

W ocenie podatnika, ponieważ sporadycznie użytkowa kasy rejestrującej, a jego obroty nie przekraczają 20 000 zł dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Stanowisko organu podatkowego

W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Organ zauważył, że analizując kwestie związane z rezygnacją z kasy zasadne jest odnieść się do treści § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W zamieszczonym tam katalogu usług, które są wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie uwzględnił usług księgowych. Znajdują się tam natomiast w ust. 1 pkt 2 lit. h usługi doradcze, których jak podatnik wskazał nie świadczy. W związku z tym, że świadczone przez podatnika usługi księgowe nie zostały wymienione wśród usług względem których nie stosuje się zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania oraz mając na względzie fakt, że obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obligujący do stosowania ewidencji przy zastosowaniu kasy nie został przekroczony, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zatem podatnika świadczącego usługi księgowe nadal obowiązują zasady ogólne, co oznacza, że może on korzystać w 2021 r. ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wskazanych usług, czyli zrezygnować z kasy rejestrującej, o ile sprzedaż zrealizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20 000 zł. Podatnik, świadcząc usługi księgowe nie był obowiązany prowadzić ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Podsumowanie

Z interpretacji organu podatkowego wynika, że jeżeli obowiązek stosowania kasy rejestrującej jeszcze nie powstał, a podatnik zainstalował dobrowolnie kasę, to może z tej rejestracji za pomocą kasy zrezygnować, bowiem nadal obejmuje go brak tego obowiązku.