Propozycja podwyżki wynagrodzenia minimalnego

W czerwcu 2023 r. Rada Ministrów przedstawiła propozycję podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia. Ustalone przez na 2024 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego. Do tej pory Rada Dialogu Społecznego nie osiągnęła kompromisu co do wysokości płacy minimalnej w 2024 r., co oznacza, że Rada Ministrów jest zobowiązana w terminie do 15.9.2023 r. ustalić wysokość płacy minimalnej na 2024 r.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca – w 2024 r. Podobnie jak w 2023 r. będziemy mieli podwójną podwyżkę płacy minimalnej.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

Płaca minimalna w 2024 r. wzrośnie do 4300 zł

W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę:

  • od 1.1.2024 r. – 4242 zł oraz
  • od 1.7.2024 r. – 4300 zł.

Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić:

  • od 1.1.2024 r. – 27,70 zł, a
  • od 1.7.2024 r. – 28,10 zł.
Ważne

Finalną wysokość płacy minimalnej w 2024 r. poznamy najpóźniej 15.9.2023 r., może ona być wyższa od tej zaproponowanej dotychczas.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź