W ramach nowelizacji Prawa przedsiębiorców przewidziano trzy istotne elementy, tj.

  • zmiany w mechanizmie limitu dotyczącego działalności nierejestrowanej
  • skrócenie okresu do podjęcia działalności nierejestrowanej,
  • zmiany dotyczące wymogu posiadania pieczątki na dokumencie.

Zmiana w mechanizmie limitu dotyczącego działalności nierejestrowanej

Pierwsza zmiana obejmuje zmianę mechanizmu dotyczącego kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Zgodnie z propozycją będzie to limit roczny a nie miesięczny kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Zamiast obowiązującej aktualnie miesięcznej kwoty wynoszącej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zostanie określony roczny limit, tj. kwota wynosząca 9-krotność (12×0,75) kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W treści przepisów nie uwzględniono, jak należy postąpić i które minimalne wynagrodzenie uwzględnić w sytuacji, kiedy jest ono zmieniane 2-krotnie w ciągu roku, tak jak ma to miejsce w 2023 roku i będzie miało miejsce w 2024 roku. Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty, w których wskazywano, że aktualnie obowiązująca regulacja uniemożliwia prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej wielu osobom (np. rękodzielnikom, rzemieślnikom), które na wytworzenie określonych wyrobów potrzebują więcej czasu aniżeli miesiąc (uzyskując za nie następnie cenę wyższą niż określony aktualnie w ustawie miesięczny limit), czy też takim, które przez dłuższy czas wytwarzają wyroby sprzedawane następnie w krótkim okresie czasu (np. ozdoby świąteczne). Proponowana zmiana przyczyni się do zwiększenia aktywności obywateli, pozwalając wielu nowym osobom podejmować legalnie dodatkową działalność zarobkową.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Skrócenie okresu do podjęcia działalności nierejestrowanej

Druga zmiana obejmuje skrócenie okresu „karencji” z 60 miesięcy do 24 miesięcy, które muszą upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do podjęcia tzw. działalności nieewidencjonowanej, a także od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia do skorzystania z tzw. ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Jak wskazali autorzy zmian, konieczność zachowania 60-miesięcznych okresów karencji jest zbyt daleko idącym ograniczeniem, które w takim wymiarze nie zabezpiecza w nadzwyczajny sposób interesów finansowych Państwa. Dlatego w pełni zasadne jest skrócenie tych okresów do 24 miesięcy. Podjęcie działalności zarobkowej przez zachęcone w ten sposób osoby przełoży się nie tylko na wzrost gospodarczy, ale zwiększy także wpływy podatkowe od uzyskiwanych z tego tytułu dochodów. Obie instytucje – tj. działalność nieewidencjonowana i ulga na start – są instrumentami, które zachęcać mają do podejmowania działalności zarobkowej. Pożądane jest zatem rozszerzanie ich zakresu i ograniczanie negatywnych przesłanek uniemożliwiających skorzystanie z nich.

Zmiana dotycząca wymogu posiadania pieczątki na dokumencie

Trzecia zmiana w ustawie Prawo przedsiębiorców dotyczy dodania przepisu, zgodnie z którym brak pieczątki nie będzie stanowił braku formalnego pisma lub wniosku ani nie będzie powodem do stwierdzenia, że są one niekompletne. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie wyjątku od tej zasady, jeżeli przepisy odrębne nakazują stosowanie pieczątki. Oznacza to, że organ administracji nie będzie mógł wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką, chyba że istnieje szczególny przepis prawa powszechnie obowiązującego, który wprowadza taki wymóg w konkretnej sprawie.

Jak wskazano, z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku braku dołączonego do pisma lub wniosku wydruku komputerowego aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w praktyce: wydruku z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jednoznaczne określenie w przepisach prawa, że ich brak nie stanowi braku formalnego spowoduje, że organy administracji publicznej nie będą mogły wymagać od przedsiębiorcy dołączenia takiego wydruku do pisma lub wniosku (chyba że przepisy szczególne będą taki wymóg stawiały w konkretnej sprawie). Zmiana ta wpłynie pozytywnie na ograniczenie objętości akt spraw przechowywanych w formie papierowej oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego z uwagi na zmniejszenie ilości zużytego do druku papieru.

Komentowane zmiany mają szanse zostać przyjęte jeszcze w tej kadencji Parlamentu.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź