Obowiązek informowania PFR o poziomie partycypacji w PPE

W lipcu 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, która obejmuje przede wszystkim nowelizacje ustawy z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. W ramach tej nowelizacji pojawił się nowy obowiązek dla pracodawców prowadzących PPE, czyli raportowanie poziomu partycypacji w PPE.

Nowy obowiązek poinformowania PFR o poziomie partycypacji w PPE, oznacza przekazywanie do PFR dwa razy w roku informacji o poziomie partycypacji w PPE – do 31 lipca i 31 stycznia, według stanu odpowiednio na dzień 1 lipca i 1 stycznia. Poziom partycypacji jest ważny przede wszystkim dla pracodawców korzystających ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK.

W tym celu został stworzony specjalny formularz, w którym pracodawcy mogą w sposób elektroniczny przekazać dane. PFR powinien przekazać w postaci elektronicznej (podobnie jak w poprzednich weryfikacjach) link do strony, na której pracodawcy prowadzący PPE po uwierzytelnieniu będą przekazywać informacje o poziomie partycypacji.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie pracodawcy będzie musiało zostać przekazane w postaci papierowej albo elektronicznej do 31.7.2023 r. według stanu na 1.7.2023 r. Ustawa wprost wskazuje, że ostatni dzień, w którym należy przekazać dane to 31 lipca. W praktyce to oznacza, że już do 31.7.2023 r. pracodawcy prowadzący PPE będą mieli po raz trzeci obowiązek przekazania do PFR danych dotyczących poziomu partycypacji w PPE.

Oświadczenie dotyczące poziomu partycypacji w PPE pracodawcy mogą przekazywać, zgodnie z informacją PFR na dwa sposoby:

  • pierwsza możliwość – elektronicznie, za pomocą specjalnego formularza na stronie: https://ppe.pfr.pl
  • druga możliwość – przesłanie oświadczenia bezpośrednio do PFR na specjalny uruchomiony w tym celu adres mailowy [email protected]

Wskazane dane będą niezbędne do zweryfikowania czy poziom partycypacji w PPE uprawnia pracodawcę do korzystania ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. PFR sprawdzi, czy pracodawcy prowadzący PPE i nie posiadający PPK spełniają ustawowe przesłanki uprawniające ich do niewdrażania PPK – wśród tych przesłanek jest m.in. zapewnienie partycypacji w PPE na poziomie co najmniej 25% (art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych).

Aktywa PPK zbliżają się do 16 mld zł

W Pracowniczych Planach Kapitałowych według danych na dzień 31.5.2023 r. uczestniczy 3,31 mln osób, na łącznie 3,78 mln aktywnych rachunkach PPK. To oznacza, że część osób uczestniczących w PPK posiada więcej niż jeden rachunek PPK. Wartość aktywów PPK na koniec maja 2023 r. wynosiła 15,68 mld zł. Ponad 312 tys. pracodawców utworzyło PPK. Częściej uczestnikami PPK są mężczyźni, których jest w programie 1,52 mln, a 1,42 mln uczestników PPK stanowią kobiety. Nie ma danych co do płci wśród 0,36 mln osób uczestniczących w PPK. Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, a największą grupę stanowią osoby w wieku 30–54 lata, to łącznie 2,39 mln osób. Największa partycypacja w ramach PPK jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, a najniższa w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Grupa stanowiąca 94,33 % oszczędzających w PPK to Polacy (3,11 mln osób), wśród osób innej narodowości dominuje narodowość ukraińska (113,27 tys. osób).

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź