Tak, zaproponowana prezentacja bilansowa, tj. w grupie innych długoterminowych aktywów finansowych, jest właściwa w przypadku lokaty założonej w banku w związku z zabezpieczeniem pieniężnym banku, który udziela gwarancji bankowej.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Prezentacja lokaty założonej w związku z zabezpieczeniem pieniężnym banku, który udziela gwarancji bankowej wśród aktywów jest właściwa, ponieważ definicja aktywów nie odnosi się do własności, ale do kontroli zasobów majątkowych.

Zakładając, że jednostka, która założyła lokatę nie widzi przesłanek aby kontrahent musiał korzystać z gwarancji bankowej, w konsekwencji czego kwota lokaty nie zostałaby zwrócona jednostce, to nie ma podstaw do odmiennego traktowania tej transakcji. Innymi słowy, ewidencja księgowa, a następnie prezentacja sprawozdawcza przebiega analogicznie jak dla środków pieniężnych na lokacie bankowej. Odsetki uzyskane od lokaty również podlegają standardowemu ujęciu księgowemu jako przychody finansowe. Jedynie prowizje pobrane przez bank od udzielonej lokaty mogą zostać zaliczone albo do kosztów finansowych, albo do kosztów podstawowej działalności jednostki (tj. doliczone do kosztów operacji gospodarczej, dla której wymagana była gwarancja bankowa). Wobec braku jednoznacznego wskazania w zapisach RachunkU decyzja w tym zakresie powinna zostać zapisana w polityce rachunkowości jednostki.

W sprawozdaniu finansowym można założoną lokatę traktować jako długoterminowe lub krótkoterminowe aktywa finansowe (w zależności od terminu upływu gwarancji bankowej) i prezentować odpowiednio w pozycji:

A.IV.3 lit. c) „Inne długoterminowe aktywa finansowe” jeżeli termin upływu gwarancji jest dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego,

B.III.1 lit. b) „Inne krótkoterminowe aktywa finansowe” jeżeli termin upływu gwarancji nie jest dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego,

B.III.1 lit. c) „Inne środki pieniężne” jeżeli termin upływu gwarancji wynosi do 3 miesięcy licząc od dnia bilansowego.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Równolegle z zaprezentowanym ujęciem sprawozdawczym lokaty bankowej, stanowiącej zabezpieczenia gwarancji bankowej należy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego zawrzeć stosowne wyjaśnienia wskazujące na szczególny charakter tej lokaty, w tym m.in. warunki oraz termin ustania ograniczenia w dysponowaniu tymi środkami pieniężnymi.