Opodatkowanie lekarzy ryczałtem od 1.1.2022 r.

1. Nowa definicja wolnego zawodu

Do przepisów RyczałtU wprowadzona zostanie nowa definicja wolnego zawodu. Wolny zawód będzie to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Z definicji wolnego zawodu zostaną usunięci:

lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, architekci, inżynierowi budownictwa, rzeczoznawcy budowlani oraz nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Zatem do tych grup zawodów nie będzie miała już zastosowania stawka ryczałtu w wysokości 17%.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

2. Stawka podatku 14%

Ustawodawca wprowadza nową 14% stawkę ryczałtu skierowaną do konkretnych usług. Z obniżonej stawki będą mogły skorzystać osoby, które świadczą usługi:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Zatem lekarze, zawody medyczne, które do końca 2021 r. były opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 17% , będą mogły od stycznia 2022 r. korzystać z niższej stawki podatku. Taka preferencja obejmować będzie również usługi architektoniczne czy inżynierskie, które do tej pory mieściły się w definicji wolnego zawodu, a co za tym idzie, objęte były wysoką 17% stawka ryczałtu.

 

3. Stawka podatku 12%

Świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z:

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

— będą objęte stawką 12%. Jest to ukłon w stronę branży IT.

W większości przedsiębiorcy zajmujący się tworzeniem oprogramowania ponoszą niewielkie koszty uzyskania przychodu w stosunku do osiąganych przychodów. Zatem, przy opodatkowaniu skalą podatkową lub podatkiem liniowym obciążenie fiskalne jest znacznie wyższe w porównaniu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na nowych zasadach.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

4. Składka zdrowotna na ryczałcie

W przypadku podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna uzależniona będzie od przychodów przez nich osiąganych. Ustawodawca wprowadza trzy progi, od których będzie uzależniona składka zdrowotna:

1. do 60 000 zł,

2. od 60 000 zł do 300 000 zł,

3. powyżej 300 000 zł.

 

4.1. Przychód do 60.000 zł.

Podstawa to kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w D.Urz. RP „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu RyczałtU, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł. Zatem składka zdrowotna będzie wynosić 9% z podstawy, którą stanowi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

4.2. Przychód między 60 000 zł a 300 000 zł.

Podstawa to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w D.Urz. RP „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu RyczałtU, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.  Zatem składka zdrowotna będzie wynosić 9% z podstawy, którą stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

4.3. Przychód powyżej 300 000 zł.

Podstawa to kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w D.Urz. RP „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu RyczałtU, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł. Zatem składka zdrowotna będzie wynosić 9% z podstawy, którą stanowi 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przychody, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie PDOFizU.

 

5. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę nowe obciążenie składkowe od 1.1.2022 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych staje się bardzo atrakcyjną formą opodatkowania. Pomimo, że podatek dochodowy podatnik obowiązany jest wyliczać od przychodu, a nie dochodu, jak ma to miejsce przy podatku liniowym lub zasadach ogólnych, to i tak w końcowym rozrachunku może się okazać, że ryczałt stanie się korzystnym wyborem od 1.1.2022 r.

Opodatkowanie lekarzy kartą podatkową od 1.1.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź