Od 1.1.2024 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 17.11.2023 r. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników (Dz.U. z 2023 r., poz. 2532).

Ustawą z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2180) uchylono art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 5 pkt 3

ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1774 ze zm.; dalej: PodSpDarU). Z tego powodu wyniknęła konieczność wydania omawianego rozporządzenia.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 PodSpDarU nakazywał notariuszom jako płatnikom podatku od spadków i darowizn przekazywać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 PodSpDarU.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Od 1.3.2023 r. obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem informacyjnym, uregulowanym w art. 84a

ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.; dalej: OrdPU). Przepis ten nałożył na notariuszy obowiązek przekazywania informacji o sporządzonych aktach notarialnych obejmujących czynności prawne, o których mowa w PodSpDarU, wyłącznie elektronicznie, zgodnie z zasadami określonymi dla przekazywania danych do systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (SI*GIIF), z wykorzystaniem nowego wzoru dokumentu elektronicznego – schemy XSD. Jednocześnie zrezygnowano z przepisu określającego sposób przekazywania przez płatników organowi podatkowemu informacji zawierających treści aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.

Natomiast wskutek uchylenia art. 18 ust. 5 pkt 3 PodSpDarU – zmianie uległo upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, które nie obejmuje już przepisu, na podstawie którego Minister Finansów określał zakres oraz sposób przekazywania przez płatników informacji zawierającej dane dotyczące czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź