Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Minimalne wynagrodzenie zostało ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14.9.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1893). Podobnie jak w tym roku będzie ono podwyższane dwukrotnie i będzie znacznie wyższe niż w 2023 r.

Od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4242 zł (odpowiednio za ten okres w tym roku wynosiło 3490 zł, czyli wzrośnie o 752 zł). Natomiast od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4300 zł (odpowiednio za ten okres w tym roku wynosi 3600 zł, czyli wrośnie 700 zł).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 21 210 zł (5 x 4242 zł ).

Natomiast w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 21 500 zł (5 x 4300 zł).

Kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe w okresie od 1.6.2023 r. do 30.6.2024 r. może być wymierzona od kwoty 424,20 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 84 840 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Natomiast w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 430 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 86 000 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia.

Zatem stawka dzienna nie może być niższa w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. od: 141,40 zł (4242 zł/30 ), a w okresie od 1.7.2024 do 31.12.2024 r. nie może być niższa od: 143,33 zł (4300 zł/30).

Jednocześnie stawka dzienna nie może przekraczać jej czterystukrotności, czyli w okresie od.1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. nie może przekraczać kwoty 56 560 zł (400 x 141,40 zł), a w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. nie może przekraczać kwoty 57 332 zł (400 x 143,33 zł).

W rezultacie, stawka dzienna w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. mieści się w granicach kwot: od 141,40 zł do 56 560 zł, a w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. w granicach kwot: od 143,33 zł do 57 332 zł.

Kara grzywny może być natomiast orzeczona w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. w granicach kwot: od 1414 zł (10 stawek dziennych x 141,40 zł) do 40 723 200 zł (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 56.560). Natomiast w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. kara grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 1433,30 zł (10 stawek dziennych x 143,33 zł) do 41 279 040 zł (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 57 332).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE W 2024 ROKU
WYKROCZENIA OD 1.1.2024

DO 30.6.2024

 

OD 1.7.2024

DO 31.12.2024

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5.krotność minimalnego wynagrodzenia) 21 210 zł 21 500 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 5. krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 424 zł

do 21 210 zł

od 430 zł

do 21 500 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 424 zł

do 84 840 zł

od 430 zł

do 86 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 424 zł

do 42 420 zł

od 430 zł

do 43 000 zł

PRZESTĘPSTWA OD 1.1.2024

DO 30.6.2024

OD 1.7.2024

DO 31.12.2024

Stawka dzienna od 141,40 zł

do 56 560 zł

od 143,33 zł

do 57 332 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem od 1414 zł

do 40 723 200 zł

od 1433,30 zł

do 41 279 040 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem od 1414 zł

do 40 723 200 zł

od 1433,30 zł

do 41 279 040 zł