Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 12.10.2023 r. minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024 r. pozostaną w tej samej wysokości co w 2023 r. Poszczególne stawki podatku od środków transportowych dotyczą właścicieli m.in. samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych i przyczep.

Z art.12b ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że począwszy od 2004 r., stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do tej ustawy ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dz. Urz. Unii Europejskiej. Minister Finansów oblicza corocznie ww. wskaźnik procentowy. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, to stawki określone w zał. nr 1-3 ustawy nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. W tym roku wskaźnik ten był niższy niż 5%, zatem minimalne stawki podatku od środków transportowych nie uległy podwyższeniu i będą w 2024 r. wynosić tyle samo co w tym roku.

W przypadku nieuchwalenia przez gminę stawek podatku od środków transportowych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z zał. nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych

Ponadto maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 21.7.2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774). Górna granica stawek będzie znacznie wyższa w stosunku do 2023 roku. Stawki bowiem ulegają co roku zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zatem stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. i nastąpił realny wzrost cen o 15%. (Komunikat Prezesa GUS z 14.7.2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.). Jednak przy uchwalaniu stawek podatku od środków transportowych gminy nie mogą przekroczyć tych maksymalnych stawek podanych ww. obwieszczeniu.

Obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych są objęte: samochody o DMC powyższej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego), a także autobusy.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź