Podatek Wskaźnik 2023 r. 2024 r.
Od 1 stycznia do 30 czerwca Od 1 lipca do 31 grudnia
VAT Mały podatnik 5 793 000 zł 9 654 000 zł 9 218 000 zł
Mały podatnik – podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi czy świadczące usługi o podobnym charakterze 217 000 zł 207 000 zł
Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego 200 000 zł 200 000 zł
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku 50 000 zł 50 000 zł
Limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) 42 000 zł 42 000 zł
CIT Mały podatnik 9 654 000 zł 9 218 000 zł
Stosowanie 9% stawki podatku (mali podatnicy) przychody ze sprzedaży za rok ubiegły 9 654 000 zł 9 218 000 zł
przychody w bieżącym roku podatkowym (narastająco) 9 357 000 zł limit będzie znany w pierwszym dniu roboczym 2024 r.
Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników i rozpoczynających działalność gospodarczą 241 000 zł 230 000 zł
Jednorazowa amortyzacja – wszyscy podatnicy 100 000 zł 100 000 zł
Kwartalne rozliczenia u podatników opodatkowanych estońskim CIT 19 309 000 zł 18 436 000 zł
PIT Mały podatnik PIT 9 654 000 zł 9 218 000 zł
Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników i rozpoczynających działalność gospodarczą 241 000 zł 230 000 zł
Jednorazowa amortyzacja – wszyscy podatnicy 100 000 zł 100 000 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 9 654400 zł 9 218 200 zł
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 965 440 zł 921 820 zł
Limity niektórych zwolnień przedmiotowych zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 PDOFizU, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji 3000 zł 1000 zł
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł 10 000 zł 6000 zł
wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych 2000 zł 1000 zł
dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – z innych źródeł 3000 zł 2000 zł
Od nieruchomości (stawki maksymalne) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 1,16 zł 1,34 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni) 5,79 zł 6,66 zł
Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia­łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego budynków (od 1 m2 powierzchni) 0,61 zł 0,71 zł
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w usta­wie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji i położo­ne na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne­go przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego budynków (od 1 m2 powierzchni) 3,81 zł 4,39 zł
Budynki mieszkalne lub ich części 1,00 zł 1,15 zł
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 28,78 zł 33,10 zł
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 13,47 zł 15,50 zł
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdro­wotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję­te przez podmioty udzielające tych świadczeń gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 5,87 zł 6,76 zł
Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez or­ganizacje pożytku publicznego gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 9,71 zł 11,17 zł
Budowle (od wartości) 2% 2%
Opłaty lokalne (stawki maksymalne) Od posiadania psów 150,93 zł 173,57 zł
Opłata reklamowa Część stała 3,14 zł 3,62 zł
Część zmienna

od 1 m2 pola powierzch­ni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego

0,28 zł 0,33 zł
Opłata targowa (stawka dzienna) 953,38 zł 1096,39 zł
Opłata miejscowa (stawka dzienna) 2,80 zł 3,22 zł
Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej (stawka dzienna) 3,94 zł 4,54 zł
Opłata uzdrowiskowa (stawka dzienna) 5,40 zł 6,21 zł
Rolny i leśny Grunty gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 185,13 zł 224,075 zł
Pozostałe grunty (od 1 ha) 370,25 zł 448,15 zł
Podatek leśny (od 1 ha) 71,10 zł 72,03 zł
Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz