Przygotowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które ma na celu:

1) objęcie od 1 stycznia 2023 r. podstawowych produktów spożywczych, tj. produktów wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do VATU 0% stawką VAT,

2) przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. okresu obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie,

3) czasowe obniżenie (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.) stawki VAT do wysokości 8% na następujące towary wykorzystywane w produkcji rolnej:

a) środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do VATU, (towary te do 31.1.2022 r. były opodatkowane stawką 8%, a od 1.2.2022 r. stawką 0% na podstawie przepisów wprowadzonych w ramach tarczy antyinflacyjnej);

b) polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory, podłoża do upraw, produkty nawozowe mieszane składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego – o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5.6.2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów, (towary te do 31.12.2022 r. objęte są stawką 0%);

c) nawozowe produkty mikrobiologiczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu, wpisane do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy oraz unijnych odpowiedników takich produktów (tj. biostymulatorów mikrobiologicznych); towary te będą objęte 0% stawką VAT do 31.12.2022 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj