Przygotowano zmiany w rozporządzeniu z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które mają obowiązywać od 1.1.2023 r. Z tym dniem bowiem wchodzą w życie przepisy VATU wprowadzające nowe rozwiązania dotyczące grup VAT.

W imieniu grupy VAT – jako podatnika – przedstawiciel grupy VAT będzie składał JPK_VAT z deklaracją. W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę VAT tego statusu członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ponadto, zobowiązanym z tytułu należności pieniężnej wynikającej z deklaracji lub zeznania złożonych przez grupę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest również członek grupy VAT.

W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT, w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości, w załączniku do rozporządzenia w części I dodano pkt 8 objaśniający tę kwestię.

Pozostałe zmiany rozporządzenia zmieniającego w sprawie JPK_VAT mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący.

Zmiany zaproponowane w § 10 i § 11 mają charakter doprecyzowujący. Na przykład § 10 w ust. 5 w pkt 2 (analogicznie w § 11 ust. 8 pkt 2) proponuje się zmianę nomenklatury z „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny”.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ponadto, w § 10 ust. 6, aby uregulować kwestię związaną z możliwością oznaczania – WSTO_EE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k VATU, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku ujęcia tych transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego, zaproponowano wykazywanie tych czynności w ewidencji odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego. Zmiana ta ma na celu umożliwienie sprawowania nadzoru i kontroli nad limitem 42 000 zł, którego przekroczenie skutkuje zmianą miejsca opodatkowania transakcji nim objętych.

Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed 1.1.2023 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.