Procedura nabycia sprawdzającego została uregulowana w dodanym rozdziale 1b działu V KASU. Przepisy te zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. W założeniach wprowadzenia nabycia sprawdzającego ma ono cechować się brakiem nadmiernego formalizmu i przyczynić się do skuteczniejszego przeciwdziałania procederowi niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego.

Nabycie sprawdzające jest dokonywane w miejscu sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez sprawdzanego. Niezwłocznie po nabyciu towaru lub usługi od sprawdzanego sprawdzający:

1) okazuje sprawdzanemu legitymację służbową;

2) informuje sprawdzanego o dokonaniu nabycia sprawdzającego;

3) poucza sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach.

Na żądanie sprawdzanego sprawdzający okazuje również stałe upoważnienie do dokonywania nabycia sprawdzającego.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Osobą uprawnioną do dokonania nabycia sprawdzającego może być zatrudniony w jednostce organizacyjnej KAS, wykonujący czynności służbowe w jednostce organizacyjnej (w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi),  funkcjonariusz pełniący służbę w urzędzie celno-skarbowym lub podległym mu oddziale celnym. Naczelnik urzędu skarbowego i naczelnik urzędu celno-skarbowego mogą dokonywać nabycia sprawdzającego na całym terytorium Polski.

Towar nabyty w toku nabycia sprawdzającego jest niezwłocznie zwracany sprawdzanemu wraz z paragonem fiskalnym dokumentującym sprzedaż tego towaru, jeżeli paragon ten został wydany. Towar nie podlega zwrotowi, jeżeli z uwagi na jego rodzaj lub szczególne właściwości nie jest możliwa jego ponowna sprzedaż. Usługa wykonana w toku nabycia sprawdzającego nie podlega zwrotowi.

Jeżeli w toku nabycia sprawdzającego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rejestracji na kasie lub wydania paragonu, sprawdzający sporządza notatkę służbową. Natomiast w innych okolicznościach sprawdzający z nabycia sprawdzającego sprawdzający sporządza protokół, jeżeli:

1) stwierdzono naruszenie w zakresie wywiązywania się przez sprawdzanego z ww. obowiązków;

2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94p ust. 2 albo 3 KASU (niezwrócenie towaru);

3) nabycie sprawdzające dotyczy usługi;

4) sprawdzany odmówił: przyjęcia zwracanego towaru, zwrotu otrzymanej zapłaty za zwracany towar, przyjęcia paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż zwracanego towaru.

W sprawach o wykroczenia skarbowe ujawnione w związku z nabyciem sprawdzającym postępowanie mandatowe prowadzi naczelnik urzędu skarbowego dokonujący tego nabycia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź